Lite samvær kan innebære et brudd på menneskerettighetene


I mars i år tapte Norge to nye saker i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). EMD er en internasjonal domstol som håndhever Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) hvor familielivet er en av rettighetene som ivaretas. I begge sakene kom EMD til at Norge hadde krenket retten til familieliv etter EMK art. 8. Den ene saken gjaldt opphevelse av en omsorgsovertakelse og den andre saken gjaldt tvangsadopsjon. I begge avgjørelsene ble foreldrene tilkjent erstatning som følge av de menneskerettighetskrenkelser som norske myndigheter hadde begått.

Foreldrene hadde ikke fått tilstrekkelig samvær med barna

I begge avgjørelsene ble norske myndigheter kritisert for at de biologiske foreldrene ikke hadde fått tilstrekkelig samvær med barnet, og at det dermed ikke var lagt til rette for familiegjenforening i fremtiden. Som følge av brudd på menneskerettighetene, ble foreldrene i begge avgjørelsene tilkjent erstatning på over 25 000 euro hver.

Osloadvokatene – En omsorgsovertakelse skal være et midlertidig tiltak

Osloadvokatene – En omsorgsovertakelse skal være et midlertidig tiltak

En omsorgsovertakelse skal kun være et midlertidig tiltak, og tilbakeføring av barnet til foreldrene skal være det endelige målet.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/en-omsorgsovertakelse-skal-vaere-et-midlertidig-tiltak/

Norge har flere ganger blitt kritisert for å fastsette for lite samvær

I tillegg til de to nevnte avgjørelsene har EMD behandlet en rekke saker som omhandler den norske barneverntjenesten. I flere av avgjørelsene har lite samvær mellom barn og foreldre vært en del av begrunnelsen for at det foreligger brudd på foreldrene og barnas rett til familieliv etter EMK art. 8. Videre har EMD ved flere anledninger pekt på at norske myndigheter i for liten grad legger til rette for at en omsorgsovertakelse skal være et midlertidig tiltak, og at det ikke i tilstrekkelig grad iverksettes tiltak som kan bidra til familiegjenforening i fremtiden.

Norsk barnevernpraksis må endres

For at norske myndigheter i fremtiden ikke skal krenke menneskerettighetene må norsk barnevernspraksis endres. Skal norske barnevernspraksis være i samsvar med menneskerettighetene må det fastsettes samvær i et slikt omfang at det er en reell mulighet for at barn og foreldre kan gjenforenes i fremtiden. Fastsettes det for lite samvær kan dette innebære et brudd på menneskerettighetene.

Osloadvokatene – Omsorgsovertakelse

Osloadvokatene – Omsorgsovertakelse

Omsorgsovertakelse er et svært inngripende tiltak og kan bare besluttes i de tilfeller det foreligger alvorlig omsorgssvikt.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/omsorgsovertakelse/

Brudd på menneskerettighetene i barnevernssaker har fått stor oppmerksomhet

EMD sin kritikk av norsk barnevernspraksis har ført til at problemstillingen har fått stor oppmerksomhet av norske myndigheter og domstolene. I en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett vurderte flertallet av eget tiltak om det forelå brudd på menneskerettighetene i forbindelse med en sak om omsorgstilbakeføring og samvær. Flertallet pekte på at det i liten grad var tilrettelagt for en mulig tilbakeføring fra myndighetenes side, til tross for at omsorgsovertakelsen berodde på en midlertidig krise i hjemmet og ikke en varig svekkelse av omsorgsevnen hos foreldrene.

Flertallet mente at barnevernet på et tidlig tidspunkt hadde besluttet at omsorgsovertakelsen skulle være langsiktig

Etter omsorgsovertakelsen ble det fastsatt et samvær begrenset til to ganger i året med fire timer for hver av foreldrene. Etter flertallets syn tydet omfanget av samværet på at barnevernet på et tidlig tidspunkt hadde besluttet at omsorgsovertakelsen av barna skulle være langsiktig. Foreldrene hadde heller ikke hatt støttende eller utviklende kontakter i barnevernet og det hadde aldri blitt utarbeidet en tilbakeføringsplan. Da det heller ikke forelå en tilfredsstillende begrunnelse på hvorfor målet om gjenforening var gitt opp, mente flertallet at det forelå en mulig krenkelse av menneskerettighetene.

Ettersom brudd på menneskerettighetene ikke var gjort til gjenstand for krav i saken, fikk ikke vurderingen noen selvstendig betydning. Likevel er dommen interessant da den viser at domstolen nå retter stor oppmerksomhet til spørsmålet om det foreligger brudd på menneskerettighetene i barnevernssaker.

Osloadvokatene – Nå må barnevernet lage en skriftlig plan for hvordan barnet skal komme hjem igjen

Osloadvokatene – Nå må barnevernet lage en skriftlig plan for hvordan barnet skal komme hjem igjen

Et vedtak om omsorgsovertakelse skal som utgangspunkt være midlertidig. Etter gjeldende rett har barnevernet plikt til å legge til rette for gjenforening mellom barn og foreldre.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/na-ma-barnevernet-lage-en-skriftlig-plan-for-hvordan-barnet-skal-komme/

Har du behov for hjelp?

Osloadvokatene har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse innen barne- og familierett. Dersom du ønsker å gå til sak med krav om omsorgstilbakeføring eller utvidet samvær, hjelper vi deg gjerne. Ta kontakt på mail eller telefon dersom du ønsker en vurdering av din sak og råd om hvordan du best bør gå frem.


Relaterte artikler