Fratatt omsorgen etter forsøk på tvangsekteskap


Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker fattet nylig et vedtak der det ble besluttet at barnevernet skulle overta omsorgen for en 15 år gammel jente. Jenta hadde blitt utsatt for vold, trusler og sosial kontroll, og det forelå mistanke om at foreldrene hadde planlagt tvangsekteskap med jentas fetter.

Våren 2018 mottok barneverntjenesten en bekymringsmelding fra skolen jenta gikk på. Jenta hadde fortalt både kontaktlærer og helsesøster om vanskelige hjemmeforhold og mistrivsel. Hun hadde gitt uttrykk for at hun ikke fikk lov av foreldrene til å være med jevnaldrende og at hun følte seg isolert. Videre hadde hun fortalt at hun var blitt utsatt for forsøk på tvangsekteskap med fetteren, at foreldrene kalte henne for stygge ting og at hun var sosialt isolert.

Fordi jenta ikke ville gifte seg med fetteren hadde farens bror truet henne. Barneverntjenesten flyttet etter dette jenta til sperret adresse og framsatte krav om omsorgsovertakelse.

Omsorgsovertakelse forutsatte alvorlige mangler

Nemnda presiserte innledningsvis at det skulle mye til før et vedtak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 første ledd a kunne treffes. Det måtte foreligge alvorlige mangler ved omsorgen barnet fikk. Videre måtte det være nødvendig ut fra barnets situasjon og det måtte ikke foreligge alternative hjelpetiltak jf. barnevernloven § 4-12 annet ledd.

Osloadvokatene – Mor og barn gjenforent – akuttvedtak opphevet

Osloadvokatene – Mor og barn gjenforent – akuttvedtak opphevet

Barnevernet fattet akuttvedtak om å plassere barna utenfor hjemmet. Ved hjelp fra Osloadvokatene ble vedtaket opphevet og barna ble gjenforent med moren

osloadvokatene.no/familie/barnevern/mor-og-barn-gjenforent-akuttvedtak-opphevet/

Sosial kontroll, fysisk avstraffelse og forsøk på tvangsekteskap

Nemnda fant det sannsynliggjort at jenta hadde blitt utsatt for sosial kontroll og fysisk straff/grensesetting. Jenta hadde blant annet ved gjentatte anledninger blitt nektet å besøke jevnaldrende og hun hadde fått forbud mot bruk av sosiale medier. Videre hadde hun blitt slått, lugget og sparket av begge foreldrene.

Jenta ville likevel tilbake til foreldrene

Jenta endret sitt standpunkt underveis i sakens behandling for nemnda og ga uttrykk for at hun ville flytte hjem likevel. Fylkesnemnda vektla jentas standpunkt, men fant at andre hensyn veide tyngre. Hensynet til barnets beste talte for at det måtte skje en omsorgsovertakelse.

Fosterhjem det beste alternativet

Nemnda kom frem til at et fosterhjem på skjult adresse ville være det beste alternativet. Ettersom foreldrene hadde forsøkt å arrangere et tvangsekteskap mellom jenta og jentas fetter, var det en sikkerhetsrisiko om foreldrene skulle ha kjennskap til hvor jenta bodde. Dette ble forsterket av at politiet tidligere hadde utferdiget et besøks- og kontaktforbud for foreldrene.

Ble gitt samvær

Foreldrene ble gitt samvær med jenta, mer spesifikt seks dagers samvær à fire timer per år. Dette samværet skulle føres under tilsyn av barnevernet.