Med bistand fra Osloadvokatene fikk far del i foreldreansvaret for datteren


Osloadvokatene ved advokat Kristian Berge bistod nylig far i en sak om foreldreansvarForeldrene var hverken samboere eller ektefeller da deres felles datter ble født, og mor fikk derfor foreldreansvaret alene for datteren. Det viste seg etter hvert at datteren ble utsatt for alvorlig omsorgssvikt hos mor, og barneverntjenesten fattet dermed vedtak om omsorgsovertakelse. Ettersom far ikke hadde del i foreldreansvaret, var han hverken part i saken om omsorgsovertakelse eller de forutgående undersøkelsene til barneverntjenesten i den forbindelse. Uten foreldreansvar fryktet far at han ville bli stilt ytterligere på sidelinjen i forbindelse med at barneverntjenesten skulle overta omsorgen for datteren. Med bistand fra advokat Berge fikk imidlertid far del i foreldreansvaret og dermed mulighet til å ta større del i datterens liv. 

Forholdet var turbulent og konfliktfylt

Paret møttes i 2015 og sammen fikk de ett barn. Mor var tidligere straffedømt for knivstikking og far hadde også flere politisaker mot seg som omhandlet vold. Forholdet mellom dem var turbulent og konfliktfylt, og i etterkant av samlivsbruddet anklaget begge foreldrene hverandre for vold og trakassering.

Mor fikk foreldreansvaret alene for datteren og mor nektet far samvær

Etter bruddet ble deres felles datter boende hos mor. Ettersom foreldrene hverken var samboere eller ektefeller da datteren ble født, fikk far ikke del i foreldreansvaret. Mor hadde heller aldri tillatt far å ha samvær med datteren, dette til tross for at far gjentatte ganger hadde gitt utrykk for at han ønsket å ta del i datterens liv.

Barneverntjenesten overtok omsorgen for datteren som følge av omsorgssvikt

Under datterens oppvekst fikk mor tett oppfølgning av barneverntjenesten. På bakgrunn av flere undersøkelser mente barneverntjenesten at datteren ble utsatt for alvorlig omsorgssvikt, og at situasjonen var så alvorlig at datteren ikke kunne bo hos mor. Barneverntjenesten fremmet derfor sak for fylkesnemnda, og i 2019 ble det fattet vedtak om omsorgsovertakelse av datteren. Barneverntjenesten overtok dermed omsorgen, og datteren ble plassert i beredskapshjem. Mor var imidlertid uenig med vedtaket til fylkesnemnda, og anket derfor saken til tingretten.

Osloadvokatene – Saksgangen i en barnevernssak

Osloadvokatene – Saksgangen i en barnevernssak

Mottar barnevernet en bekymringsmelding som gir rimelig grunn til bekymring, har barnevernet en plikt etter loven til å undersøke saken.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/saksgangen-i-en-barnevernssak/

Uten del i foreldreansvaret hadde ikke far vært part i saken om omsorgsovertakelse

Ettersom far ikke hadde hatt del i foreldreansvaret, hadde han ikke hatt partsrettigheter i hverken barnevernets undersøkelsessak eller i saken om omsorgsovertakelse hos fylkesnemnda. Uten del i foreldreansvaret ville han heller ikke være part i ankebehandlingen i tingretten, og dersom tingretten opprettholdt vedtaket ville han heller ikke ha noen partsrettigheter overfor barneverntjenesten i fremtiden. Far var fortvilet over situasjonen og fryktet at han ville bli stilt ytterligere på sidelinjen dersom tingretten opprettholdt vedtaket om omsorgsovertakelse. For å få hjelp med å løse situasjonen tok far kontakt med Osloadvokatene, hvor advokat Kristian Berge tok saken.

På vegne av far tok advokat Berge ut stevning for tingretten med krav om felles foreldreansvar. Advokat Berge hevdet at det beste for barnet ville være at far fikk del i foreldreansvaret og at det ikke forelå slike særlige grunner som tilsa at foreldreansvaret skulle ligge hos mor alene.

Far fikk partsrettigheter da vedtaket om omsorgsovertakelse ble behandlet i tingretten

Tingretten avsa en midlertidig avgjørelse om at far skulle få del i foreldreansvaret frem til saken var endelig avgjort, og far fikk dermed partsrettigheter da vedtaket om omsorgsovertakelse ble behandlet i tingretten. Tingretten opprettholdt imidlertid fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelsen, og datteren bodde dermed i beredskapshjem da saken om foreldreansvar skulle behandles.

Barnevernet ønsket å frata omsorgen, det fikk Osloadvokatene stanset

Barnevernet ønsket å frata omsorgen, det fikk Osloadvokatene stanset

I denne saken fikk advokat Ole Marius Hillestad avverget at barnevernets urettmessige forsøk på å frata omsorgen ble tatt til følge.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/barnevernet-onsket-a-frata-omsorgen/

Del i foreldreansvaret ville gi far partsrettigheter overfor barneverntjenesten

Under hovedforhandling anførte advokat Berge at det beste for barnet ville være at far fikk del i foreldreansvaret. Ettersom barneverntjenesten hadde overtatt omsorgen for datteren hevdet advokat Berge at det var særlig viktig at far fikk del i foreldreansvaret slik at han i fremtiden ville få partsrettigheter overfor barneverntjenesten.

Far fikk del i foreldreansvaret og samværsrett med datteren

Med bistand fra advokat Berge klarte foreldrene å komme til enighet under hovedforhandling, og mor gikk med på å gi far del i foreldreansvaret. Saken endte dermed med rettsforlik om felles foreldreansvar. I tillegg ble det også inngått en samværsavtale mellom far og barneverntjenesten hvor det ble avtalt samvær mellom ham og datteren.

Osloadvokatene – Full seier i Asker og Bærum tingrett i sak om foreldreansvar, fast bosted og samvær

Osloadvokatene – Full seier i Asker og Bærum tingrett i sak om foreldreansvar, fast bosted og samvær

Tingretten kom til at det beste for barna var at mor skulle ha foreldreansvaret alene, og at far ikke skulle ha samvær med barna.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/full-seier-i-asker-og-baerum-tingrett-i-sak-om-foreldreansvar-fast-bosted-og-samvaer/

Har du behov for hjelp i en tilsvarende sak?

Osloadvokatene har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse i saker om barnefordeling. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak og råd om hvordan du best bør gå frem videre. Våre advokater hjelper deg gjerne med din sak.


Relaterte artikler