Midlertidig akuttvedtak


Dersom et barn eller ungdom er i en utsatt situasjon og har behov for umiddelbar hjelp, har barneverntjenesten en rett og en plikt til å gripe inn. I slike situasjoner åpner barnevernloven § 4-6 annet ledd for at barnevernslederen eller påtalemyndigheten kan treffe et midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet, uten foreldrenes samtykke.    

Et akuttvedtak kan bare besluttes av barnevernslederen eller påtalemyndigheten

Et akuttvedtak er svært inngripende for dem det gjelder, og det er derfor bare barnevernslederen eller påtalemyndigheten som kan treffe et vedtak om midlertidig plassering utenfor hjemmet.

Osloadvokatene – Omsorgsovertakelse

Osloadvokatene – Omsorgsovertakelse

Omsorgsovertakelse er et svært inngripende tiltak og kan bare besluttes i de tilfeller det foreligger alvorlig omsorgssvikt.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/omsorgsovertakelse/

Fare for at barnet blir vesentlig skadelidende

Lovgiver har satt et strengt vilkår for når det kan treffes et umiddelbart tvangsvedtak. Etter barnevernloven § 4-6 annet ledd kan det bare treffes akuttvedtak i de tilfeller hvor det er fare for at barnet blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet. Bestemmelsen omfatter de tilfeller hvor barnet befinner seg i en alvorlig og akutt krisesituasjon, for eksempel ved at barnet er i fare for å bli fysisk mishandlet eller utsatt for alvorlig omsorgssvikt.

Videre er beviskravet ved akuttvedtak alminnelig sannsynlighetsovervekt, og et akuttvedtak kan bare treffes i de tilfeller hvor det mer enn 50 % sannsynlig at det foreligger en fare eller risiko for skade.

Barnet skal helst plasseres hos et familiemedlem eller hos en familie barnet kjenner

Har barneverntjenesten truffet et akuttvedtak om midlertidig plassering, skal barnevernet forsøke å plassere barnet hos et familiemedlem eller hos en familie barnet kjenner fra tidligere. I de tilfeller hvor dette ikke er mulig å få til, vil barnet plasseres i et beredskapshjem eller i en barnevernsinstitusjon.

Barnevernet fatter akuttvedtak – Osloadvokatene gir deg gratis bistand!

Barnevernet fatter akuttvedtak – Osloadvokatene gir deg gratis bistand!

Når barnevernet fatter akuttvedtak bør du straks kontakte advokat for gratis bistand til klage på vedtaket. Osloadvokatene hjelper deg!

osloadvokatene.no/familie/barnevern/barnevernet-fatter-akuttvedtak/

Et akuttvedtak er et tidsbegrenset vedtak

Et akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6 annet ledd er et midlertidig og tidsbegrenset vedtak. Dette innebærer at dersom barneverntjenesten ikke fremmer sak for fylkesnemnda innen seks uker, vil akuttvedtaket falle bort. I de tilfeller man mener at akuttvedtaket er feil, har man også mulighet til å klage på vedtaket før det har gått seks uker. Saken vil da behandles av fylkesnemnda innen kort tid.

Det offentlige dekker dine advokatkostander

I de tilfeller hvor barneverntjenesten har fattet et akuttvedtak om midlertidig plassering, har du som forelder krav på at det offentlige dekker dine advokatkostnader i saken. Videre vil det være lurt å ta kontakt med en advokat så tidlig som mulig, slik at dine interesser og rettigheter blir ivaretatt på en god måte gjennom hele prosessen.

En advokat vil ivareta dine interesser i saken

En advokat vil ha god erfaring med hvordan saken best bør håndteres og vil være til god støtte i en situasjon som for mange oppleves som svært krevende. En advokat vil hjelpe deg med å få frem din side av saken, og sørge for at barnevernet får et mest mulig riktig bilde av situasjonen.

Osloadvokatene – Saksgangen i en barnevernssak

Osloadvokatene – Saksgangen i en barnevernssak

Mottar barnevernet en bekymringsmelding som gir rimelig grunn til bekymring, har barnevernet en plikt etter loven til å undersøke saken.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/saksgangen-i-en-barnevernssak/

Selv om barnevernet mener at barnet kan bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, er det ikke sikkert at dette alltid er tilfellet. Barnevernet kan ha misforstått situasjonen og dermed fattet et akuttvedtak på feil grunnlag. Har barnevernet misforstått situasjonen vil en advokat kunne hjelpe deg med å få frem dine synspunkter i en klage, og sørge for at vedtaket blir opphevet.

I noen tilfeller kan et akuttvedtak også være starten på en lengre prosess. Det er derfor viktig at du finner en advokat som du liker og som kan fagfeltet godt, slik at du er trygg på at dine interesser blir ivaretatt på en god måte dersom barneverntjenesten fremmer sak for fylkesnemnda.