Mor kidnappet barnet til Polen - Osloadvokatene fikk barnet hjem til Norge


Barnebortføringssaker er ofte tunggrodde og krevende. I denne saken fikk faren endelig barnet hjem igjen til Norge ved hjelp av Osloadvokatene etter måneder med stress og bekymring over barnet som befant seg i Polen.

Julen 2017 fikk paret et barn sammen. Ikke lenge etter gikk paret fra hverandre og mor kidnappet barnet til Polen.

Samlivsbrudd og bortføringsfare

Dagen etter paret hadde gått fra hverandre tok mor med seg barnet og gikk i skjul i Norge. Hun nektet at faren skulle ha samvær med barnet og ville derfor ikke opplyse om hvor hun befant seg. Dette gjorde far svært engstelig for at mor skulle prøve å bortføre barnet til til Polen. Moren, som var fra et annet land i Øst-Europa, hadde hevdet at hun hadde fast oppholdstillatelse i Polen. Han reiste derfor stevning for tingretten hvor han fremsatte krav om foreløpig avgjørelse med fast bosted hos han etter barneloven § 60 første ledd første punktum og utreiseforbud frem til hovedsaken om barnefordelingen var avgjort. Osloadvokatene representerte far.

Mor kidnappet barnet til Polen

Rettsmøte ble berammet noen uker etter. Dagen før rettsmøtet opplyste morens prosessfullmektig at moren befant seg i Polen og at hun ikke ville møte til rettsmøtet. Det var dermed klart at det forelå en situasjon hvor mor kidnappet barnet. Prosessfullmektigen møtte i rettsmøtet på vegne av moren.

Barnebortføringssaker – du kan få fri rettshjelp – Vi hjelper deg!

Barnebortføringssaker – du kan få fri rettshjelp – Vi hjelper deg!

Landet som barnet er bortført til skal betale advokaten i Norge. Fri rettshjelp i barnebortføringssaker.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/barnebortforingssaker/

Mors psykiske helse ga grunn til alvorlig bekymring

I rettsmøtet fikk far medhold i sitt krav om fast bosted. Det ble særlig vist til at det forelå omstendigheter i saken som medførte at man stilte spørsmål om mors psykiske helse og hvordan hun forholdt seg til sine omgivelser. Dette, sett i lys av bekymringsmeldinger fra blant annet legevakten, ga retten grunn til alvorlig bekymring for mors virkelighetsoppfatning.

Retten mente faren var egnet til å gi barnet god omsorg og fattet midlertidig avgjørelse om at barnet skulle ha fast bosted hos faren inntil hovedsaken var avgjort. Moren fikk samvær under tilsyn fra barnevernet.

Mor anket avgjørelsen til lagmannsretten

Mor, som fremdeles befant seg i Polen, anket tingrettens kjennelse ved sin prosessfullmektig. Lagmannsretten fant, i likhet med tingretten, at det var grunnlag for bekymring vedrørende morens psykiske helsetilstand og dermed hennes evne til å yte forsvarlig omsorg. Mor fikk dermed ikke medhold i sin anke.

Barnet måtte hentes hjem med bistand fra Justisdepartementet

Osloadvokatene sendte søknad til Justisdepartementet om tilbakelevering av barnet etter Haagkonvensjonen av 25. oktober 1980 om de sivile sider ved internasjonal barnebortføring. I søknaden ble det fremmet forslag om at far skulle reise til Polen for å hente barnet hjem.

Justisdepartementet tok deretter kontakt med polske myndigheter og begjærte bistand til retur av barnet. På samme tidspunkt ble far sin anmeldelse av moren til politiet levert, hvor det ble anmodet om prioritering av saken for å få barnet hjem til Norge så snart som mulig. I mellomtiden ble saken behandlet av polske myndigheter, hvor det endelig ble besluttet at barnet skulle returneres hjem til faren i Norge.

På grunn av mors motstand ble Kripos og politiet involvert

Ettersom mor kidnappet barnet var hun ikke medgjørlig til å gi det fra seg. Farens hjemreise med barnet ble utsatt noen dager etter han hadde ankommet Polen. Politiet og bistand ble derfor involvert og etter bistand fra disse fikk faren endelig med seg barnet hjem til Norge.

Barnet fikk endelig komme hjem

Etter en slitsom og omstendelig prosess ble barnet endelig gjenforent med sin far. Å finne en løsning på denne saken krevde ressurser fra både norske og polske myndigheter. Å håndtere en sak av slik karakter og omfang på egenhånd ville nok de færreste vært i stand til, og saken kunne fort endt annerledes dersom ikke far hadde engasjert Osloadvokatene for bistand.

Fri rettshjelp i barnebortføringssaker

Du kan få fri rettshjelp i slike saker. Vi har en fagavdeling med flere spesialister som jevnlig jobber med denne type saker. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering.


Relaterte artikler