Far begjærte midlertidig avgjørelse i sak om delt foreldreansvar - fikk medhold


Saker om foreldreansvar kan fort bli kompliserte. Hovedregelen er at foreldrene skal ha delt foreldreansvar. Advokat Berge vant frem med at far i denne saken ihvertfall midlertidig skal ha del i foreldreansvaret.

Far reiste søksmål mot mor med krav om felles foreldreansvar for partenes felles barn. Mor og far hadde tidligere et kortvarig forhold. Noen måneder etter bruddet fortalte mor at hun var gravid med far sitt barn. Foreldrene har opprettholdt en viss kontakt, men på tre år har far kun hatt to videosamtaler med barnet.

Barnevernet overtok omsorgen for barnet når det hadde blitt 3,5 år gammel. Mor hadde utsatt barnet for psykiske og fysiske belastninger over en lengre periode. Far har aldri hatt del av foreldreansvaret og er derfor ikke en del av omsorgssaken. Far har dermed heller ikke rett til innsyn eller opplysninger om datteren. Far krevde midlertidig avgjørelse i saken for å være part og kunne delaktig i omsorgssaken.

Advokat Kristian Berge hos Osloadvokatene tok saken

Vår advokat Berge tok saken for klienten og reiste sak tingretten om midlertidig avgjørelse. Advokat Berge viste til at det beste for barnet ville være at far tok del i foreldreansvaret og at dette var spesielt viktig nå som far ikke hadde innsikt i omsorgssaken.

Krav om særskilte forhold

Hovedreglen er at foreldrene deler foreldreansvaret og at det kreves særskilte forhold til for å nekte delt foreldreansvar. Det skal legges vekt på hva som vil være det beste for barnet.

Osloadvokatene – Utreiseforbud ble ikke gitt til mor og sønnene.

Osloadvokatene – Utreiseforbud ble ikke gitt til mor og sønnene.

Mor ville ta med sine to sønner tilbake til hjemlandet mens leligheten ble vedlikeholdt. Far krevde utreiseforbud, men fikk ikke medhold.

osloadvokatene.no/familie/motpart-fikk-ikke-medhold-i-krav-om-utreiseforbud/

Lite kontakt

Far har hatt lite kontakt med barnet frem til nå. Retten kunne ikke kun legge ansvaret for dette på far, og det ville uansett ikke være avgjørende for saken nå. Barnet bodde nå i beredskapshjem og risikerer ved en eventuell flytting å måtte flytte til vilt fremmede.

Hevdet far var uskikket som forsørger

Mor fremmet at far var uskikket som forsørger grunnet hans temperament og tidligere straffer. Far sin saksbehandler på NAV kunne opplyse om at far kunne fremstå truende når han følte seg presset, men at han alltid har bedt om unnskyldning for adferden. Saksbehandler kunne karakterisere samarbeidet med far i helhet som godt.

Far var tidligere straffe dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand og befatning med harsj. Far har også en bot som er avgjort ved et forelegg for en legemsfornærmelse. Disse forholdene ligger flere år tilbake i tid, og forelegget så langt som seks år. Retten uttalte at disse forholdene uansett ikke tilsa at han ikke bør få del i foreldreansvaret midlertidig slik situasjonen er nå for barnet.

Delt foreldreansvar og fri rettshjelp

Retten var enig med advokat Berge og ga vår klient medhold i at han skulle ha del i foreldreansvaret frem til det foreligger en rettskraftig dom.

Vår klient var også innvilget fri rettshjelp og fikk dermed alle sine advokatutgifter dekket.

Har du en lignende sak? 

I saker om delt foreldreansvar kan du ha krav på fri rettshjelp. Hos Osloadvokatene kan vi reglene og hjelper deg alltid å undersøke om du har krav på fri rettshjelp. Det påløper ingen kostnader før vi er enige om er oppdrag. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.

 


Relaterte artikler