Høysesong for samlivsbrudd etter ferier


Sommeren står på hell og eksperter melder at det er høysesong for samlivsbrudd. For de fleste vil et samlivsbrudd være en stor påkjenning. Som regel er det i tillegg barn involvert, noe som vanskeliggjør situasjonen og skaper utfordringer både følelsesmessig og praktisk.

Et samlivsbrudd reiser en rekke utfordringer, særlig i forhold til barnefordeling. Det kan være vanskelig for foreldrene å komme til enighet om innholdet i en avtale om hvor barnet skal bo fast. Dette vil særlig være tilfellet dersom et brudd skyldes en langvarig og betent konflikt. Her er det imidlertid viktig å huske på at barnets beste alltid går foran foreldrenes egeninteresser.

Barnets beste avgjørende ved samlivsbrudd

Barnelova § 36 slår fast at foreldrene kan avtale at barnet skal bo fast hos en eller hos begge. Kommer foreldrene ikke til enighet må retten avgjøre hvor barnet skal bo fast. Studier viser at delt bosted er det beste for flertallet av barn som opplever at foreldrene går fra hverandre, særlig fordi det gir en trygghet i å ha tilgang til begge foreldre. Dette er imidlertid ikke alltid tilfellet. I situasjoner der den ene forelderen er voldelig, eller dersom det foreligger et alkoholmisbruk eller en psykisk lidelse bør barnet åpenbart heller bor fast hos den andre forelderen. Her er det også tvilsomt om det bør gis samvær, ettersom samvær skal gjennomføres trygt og omsorgsfullt.

Dersom foreldrene blir enige om å ha delt bosted vil dette innebære at foreldrene har felles beslutningsmyndighet i saker som gjelder barnet, for eksempel hvilke fritidsaktiviteter barnet skal delta i, hvor i landet barnet skal bo, hvilken barnehage barnet skal gå på o.l. Delt bosted likestiller derfor foreldrene i avgjørelser som gjelder barna. Velges imidlertid fast bosted hos kun den ene forelderen vil denne ha beslutningsmyndighet i slike spørsmål. Det følger av barnelova § 37.

Kontinuitet kan bli avgjørende i foreldretvister for hvor skal barnet bo

Kontinuitet kan bli avgjørende i foreldretvister for hvor skal barnet bo

Domstolene legger vekt på barnets beste. Kontinuitet for barnet kan være avgjørende for hvor barnet skal bo etter et samlivsbrudd.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/kontinuitet-foreldretvister/

Barnets alder har betydning for gjennomføringen

Hvordan delt bosted gjennomføres etter et samlivsbrudd er i praksis opp til foreldrene. Det er imidlertid viktig å huske på at periodene bør være kortere desto mindre barna er. Å være borte fra en forelder i en uke vil oppleves som veldig lenge for barn under skolealder. Forskere og psykologer anbefaler derfor at de minste barna under 3-4 år har perioder hos hver forelder på to til tre dager av gangen. Tenåringene kan derimot finne det litt strevsomt å måtte flytte på seg hyppig, og her kan det gjerne gå et par uker.

Barnet har medbestemmelsesrett

Det følger av barnelova § 31 at barnets mening skal bli hørt i avgjørelser som gjelder personlige forhold. En avtale om fast bosted faller klart innenfor dette. Barnets mening vil få større betydning jo eldre barnet er. Hvis et barn ønsker å bo med kun en forelder er dette noe som bør lyttes til. Imidlertid bør også årsaken til hvorfor avdekkes. Noen barn syns synd på den ene forelderen og vil derfor forsøke å kompensere for det ved å være mer med denne. Dersom dette ikke vil være i samsvar med hensynet til barnets beste vil barnets bestemmelsesrett måtte vike.

Du kan få fri rettshjelp

Osloadvokatene gir fri rettshjelp i flere typer saker. Med fri rettshjelp kan du få bistand av noen av landets beste advokater innen familierett og barnefordeling. Dersom man oppfyller vilkårene for fri rettshjelp dekkes utgiftene til advokatbistand av det offentlige.


Relaterte artikler