Felles foreldreansvar er ikke lenger til hinder for å flytte til utlandet med barna


Det hender at en av foreldrene ønsker å flytte alene til utlandet med barna når samlivet tar slutt. Man har kanskje fått jobbtilbud i utlandet eller ønsker å flytte tilbake til hjemlandet. Lenge har dette kun vært mulig i de tilfeller man har hatt foreldreansvaret alene. Dette har nå blitt endret.

Tidligere kunne en forelder bare flytte med barna dersom vedkommende hadde foreldreansvaret alene

Når foreldrene har felles foreldreansvar er utgangspunktet etter barneloven § 40 at begge foreldre må samtykke til at barnet flytter til utlandet sammen med den ene forelderen. Dersom den andre forelderen motsatte seg dette, var det tidligere slik at man måtte gå til sak med krav om å få foreldreansvaret alene. Ble forelderen tilkjent foreldreansvaret alene, kunne vedkommende lovlig flytte til utlandet med barna. Terskelen for bli tilkjent foreldreansvaret alene er imidlertid høy. Det må foreligge særlige grunner dersom retten skal komme til en slik løsning. Av den grunn har adgangen til å flytte alene til utlandet med barna vært snever.

Det er nå adgang til å reise separat sak for domstolen om flytting til utlandet

I 2016 kom det imidlertid en lovendring som endret rettstilstanden. Lovendringen åpner for at det nå kan reises separat sak for domstolen om flytting, uavhengig av foreldreansvar. En forelder som ønsker å flytte til utlandet med barna kan nå gå til sak om dette, samtidig som foreldrene kan ha felles foreldreansvar. Det er dermed ikke lenger nødvendig at det foreligger særlige grunner som tilsier at forelderen skal ha foreldreansvaret alene for å kunne flytte. I stedet vil retten avgjøre spørsmålet på bakgrunn av en konkret helhetsvurdering, hvor det sentrale vil være om det beste for barnet vil være å flytte sammen med den ene forelderen til utlandet.

Osloadvokatene – Norsk domsmyndighet ved barnebortføring til utlandet

Osloadvokatene – Norsk domsmyndighet ved barnebortføring til utlandet

Nylig kom Høyesterett med viktige uttalelser om norsk domsmyndighet i saker hvor en forelder ulovlig har flyttet til utlandet med barna.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/norsk-domsmyndighet-ved-barnebortforing-til-utlandet/

Nylig ga Høyesterett mor adgang til alene å flytte til Italia med barna

I en ny dom fra Høyesterett (HR-2019-1230-A) ga retten mor medhold i kravet om å flytte til Italia sammen med sine barn på seks og fem år. Foreldrene var separert og mor var italiensk. Barna bodde fast hos mor, og far hadde omfattende samvær med barna. Det var ikke knyttet bekymring til fars omsorgsevne og foreldrene samarbeidet godt. Partene var derfor enige om at de fortsatt skulle ha et felles foreldreansvar for barna.

Foreldrene var imidlertid uenige om mor hadde adgang til å flytte til Italia sammen med barna. Saken ble derfor brakt inn for retten. Det sentrale spørsmålet for Høyesterett var om det ville være bedre for barna at mor og barn flyttet til Italia, i stedet for å bli boende i Norge. Høyesterett foretok en bred helhetsvurdering hvor hensynet til felles foreldrekontakt ble vektet opp mot barnets og mors totale situasjon ved flytting.

Høyesterett mente at barnas oppvekst og utvikling best ville bli ivaretatt i Italia

Høyesterett mente at flytting best ville trygge barnas oppvekst og utvikling, og at barna ville få en bedre og mer robust omsorgssituasjon i Italia. Selv om flytting ville innebære mindre samvær med far enn tidligere, mente retten at forholdene lå til rette for at barna kunne opprettholde en sterk og god kontakt med faren også etter flytting.

Barnas totale omsorgssituasjon ville bli bedre ved flytting

Videre la Høyesterett vekt på at barna allerede før flytting mestret språket, samtidig som de var godt kjent i hjembyen til mor. Da mor også ville bli gjeldsfri og dermed få en bedre økonomisk situasjon i Italia, kom Høyesterett til at barnas totale omsorgssituasjon ville bli bedre ved flytting til Italia sammen med mor.

Osloadvokatene – Mor forlot familien – far fikk foreldreansvaret alene

Osloadvokatene – Mor forlot familien – far fikk foreldreansvaret alene

Nylig vant Osloadvokatene ved advokatfullmektig Emma Udbye Ytterstad en sak i tingretten. Far fikk foreldreansvaret for parets felles sønn.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/mor-forlot-familien-og-dro-til-thailand-far-fikk-foreldreansvaret/

Slik går du frem dersom du ønsker å flytte alene med barna til utlandet:

Dersom du ønsker å flytte alene til utlandet med barna, men den andre forelderen nekter å samtykke til dette, må det bestilles mekling om flytting ved det lokale Familievernkontoret. Familievernkontoret vil bistå dere i å forsøke å komme til enighet om en løsning som best ivaretar hensynet til barna.

Det må tas ut stevning for tingretten

Dersom dere ikke klarer å komme til enighet med hjelp fra Familievernkontoret, vil neste skritt være å ta ut stevning for tingretten med krav om å flytte til utlandet med barna. Dere vil fortsatt kunne ha felles foreldreansvar for barna, og det er ikke nødvendig å kreve foreldreansvaret alene.

Domstolen vil avgjøre spørsmålet etter en konkret vurdering av alle relevante momenter i saken

Blir saken brakt inn for domstolen vil retten avgjøre om det beste for barna vil være å flytte til utlandet, eller å bli værende i hjemlandet. Retten vil foreta en konkret vurdering av alle relevante momenter i saken og deretter avgjøre hvilken løsning som best vil trygge barnas oppvekst og utvikling. Momenter som ofte vil være av særlig betydning er barnas alder og mulighet for felles foreldrekontakt. I hvilken grad barna er knyttet til nærmiljøet, og reiseavstand mellom foreldrene vil også være momenter av betydning.

Mor kidnappet barnet til Polen – far fikk barnet hjem ved advokatbistand

Mor kidnappet barnet til Polen – far fikk barnet hjem ved advokatbistand

Mor kidnappet barnet til Polen. Barnevernet var bekymret for mors omsorgsevne. Faren engasjerte Osloadvokatene. Fikk barnet hjem til slutt.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/mor-kidnappet-barnet-til-polen/

Trenger du hjelp i forbindelse med en sak om flytting med barna til utlandet?

Dersom du trenger hjelp i forbindelse med at du ønsker å flytte til utlandet med barna, bistår vi deg gjerne. Vi har mange dyktige advokater som har lang og bred erfaring i saker om barnefordeling. Advokatene har høy kompetanse innen fagfeltet, og vil gjøre sitt ytterste for å ivareta deg og dine interesser på best mulig måte. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem videre.


Relaterte artikler