Fars passivitet ga mor foreldreansvaret alene


Osloadvokatene representerte nylig en mor som ønsket å få foreldreansvaret alene i Oslo tingrett. Far hadde ikke latt høre fra seg på flere år og det forelå derfor en umulig samarbeidssituasjon.

I 2011 fikk paret et barn sammen. Kun måneder etter fødselen flyttet mor ut og tok med seg barnet. Hun anla sak for retten og ba om fast bosted, mens barnet skulle ha samvær med far. I rettsforlik fikk mor gjennomslag for sine ønsker.

Etter hvert som tiden gikk fulgte imidlertid ikke far opp samværene som retten hadde fastsatt. Han var i det hele utilgjengelig og lot ikke høre fra seg når mor forsøkte å kontakte han. Årene gikk og far var fremdeles utilgjengelig. Fem år passerte uten at far hadde tatt kontakt med barnet. Mor tok til slutt kontakt med Osloadvokatene for bistand til å få foreldreansvaret alene.

Far møtte ikke til egen rettssak

En advokat ved Osloadvokatene anla søksmål på vegne av mor. Far var fremdeles utilgjengelig og innga ikke tilsvar.

På selve dagen for hovedforhandlingen unnlot far å møte. Retten måtte derfor ta stilling til spørsmålet uten at han var til stede. Det ble i den sammenheng presisert at dette var uproblematisk fordi saken var tilstrekkelig opplyst og fordi det ikke stred mot offentlige hensyn å avsi dom.

Forsøk på tvangsekteskap endte med fratatt omsorg

Forsøk på tvangsekteskap endte med fratatt omsorg | Osloadvokatene

En 15 år gammel jente ble utsatt for forsøk på tvangsekteskap. Barnevernet grep inn og fremsatte krav om omsorgsovertakelse. Barnevernet fikk medhold.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/forsok-pa-tvangsekteskap/

Barnets beste avgjørende

Det ble vist til barneloven § 48, hvor det fremgår at en avgjørelse om foreldreansvar skal rette seg etter det som er best for barnet. Retten innledet med å slå fast at det som hovedregel vil være bedre for barnet at begge foreldre tar del i barnets anliggender. Fra dette utgangspunktet var det imidlertid unntak. Som eksempler nevnte retten tilfeller hvor den ene forelderen ikke var en egnet omsorgsperson eller når en forelder konsekvent utviste uvilje mot å ta del i ansvaret.

Umulig samarbeidssituasjon skapt av faren

Retten la til grunn at foreldrene ikke hadde hatt kontakt på lenge og at det var meget vanskelig å komme i kontakt med far. Det var etter rettens syn en forutsetning for felles foreldreansvar at foreldrene hadde en viss grad av kontakt med hverandre. På grunn av dette, og at den manglende kontakten var forårsaket fra fars side, ble mor gitt foreldreansvaret alene. Det forelå ikke en kontakt- eller samarbeidssituasjon som var til barnets beste og de grunnleggende forutsetninger for felles foreldreansvar var derfor ikke tilstede.

Mor fikk foreldreansvaret alene og far måtte betale sakskostnader

Mor vant saken i sin helhet takket være advokat Rieber-Mohn og far, som ikke møtte opp til sin egen rettssak, ble dømt til å betale sakskostnadene.


Relaterte artikler