Far fikk medhold i krav om fast bosted for barna


Etter et brudd mellom foreldrene ønsker man at barna skal ha det best mulig. Det er ikke gitt at barna da skal ha fast bosted hos mor. Ofte er det gode grunner som tilsier at barna bør bo fast hos far.

Hadde hatt delt bosted i flere år

Foreldrene bodde sammen fra 2005 til 2012. De har to barn sammen på henholdsvis 9 og 11 år. Etter bruddet i 2012 har foreldrene praktisert delt bosted for barna med 50% hos hver av dem. I 2016 tok far ut stevning for tingretten med påstand om at barna skulle ha fast bosted hos han og samvær med mor.

Far tapte i tingretten

Tingretten vurderte saken og kom til at det ikke var til det beste for barna med delt samvær. Tingretten måtte derfor ta stilling til hvem av foreldrene barna skulle ha fast bosted hos. I dette spørsmålet mente tingretten at barna hadde best av å bo fast hos mor.

Anket til lagmannsretten

Far anket tingrettsdommen til lagmannsretten. Han mente at han kunne tilby barna den mest stabile omsorgssituasjonen. Han underbygget dette med at en sakkyndig hadde kommet til at det beste for barna var å ha fast bosted hos far. Barna hadde også gitt uttrykk for at de ønsket å bo hos far, noe far mente måtte tillegges betydning.

Høyt konfliktnivå mellom foreldrene

Selv om foreldrene etter bruddet hadde praktisert delt bosted mellom barna, var det et relativt høyt konfliktnivå dem imellom. Dette hadde tilspisset seg ytterliggere etter at far hadde fått seg ny samboer i 2015. Mor hadde vanskelig for å takle at barna nå måtte forholde seg til en stemor når de var hos far.

Fast bosted hos far – Hensynet til status quo er ikke avgjørende

Fast bosted hos far – Hensynet til status quo er ikke avgjørende

Lagmannsretten fant at fast bosted hos far ga best samlet foreldrekontakt. Har du spørsmål om fast bosted? Kontakt Osloadvokatene i dag!

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/fast-bosted-2/

Delt bosted var ikke aktuelt

Lagmannsretten vurderte først om det var aktuelt med delt bosted slik som foreldrene hadde praktisert frem til da. Barneloven § 36 regulerer hvor barnet skal bo fast. Her slås det fast at hvis mor og far er enige, kan de avtale at barna skal bo fast hos begge. Hvis de derimot ikke er enige, skal retten bestemme at barna skal bo fast hos en av partene. Retten kan, hvis særlige forhold tilsier det, likevel bestemme at barna skal bo fast hos begge.

Lagmannsretten kom frem til at konfliktnivået mellom partene var vesentlig for høyt til at det var aktuelt med delt bosted for barna. Mor og far måtte bl.a. bruke en tredjeperson som kommunikasjonssentral. Denne tredjepersonen mottok meldinger fra far og mor og videreformidlet dem etter å ha gitt meldingene et mer positivt preg.

Barna fikk fast bosted hos far

Lagmannsretten gikk grundig inn i den sakkyndige rapporten. Lagmannsretten mente at den sakkyndige hadde gjort en god jobb, og at rapporten da hadde stor vekt. Den sakkyndige hadde kommet til at det ville være best for barna å ha fast bosted hos far. I tillegg hadde barna selv gitt uttrykk for at de ønsket å bo fast hos far. Etter barneloven § 31 skal barnas syn tillegges vekt.

Lagmannsretten konkluderte derfor med at begge barna skulle ha fast bosted hos far.

Samvær med mor

Partene var i stor grad enige om samværet med den av partene som barna ikke fikk fast bosted hos. Lagmannsretten bestemte i tråd med dette at barna skulle ha samvær med mor annenhver uke fra onsdag etter skolen til mandag morgen.

Har du en slik sak?

Osloadvokatene er eksperter på bosted og samvær i barnesaker. Ønsker du fast bosted hos deg eller mer samvær med barna dine, er det lurt å kontakte oss! I slike saker kan du også ha krav på fri rettshjelp. Advokaten din vil alltid undersøke om du har krav på å få dekket utgiftene dine. Kontakt oss i dag, så vurderer vi saken din!


Relaterte artikler