Prolaps som yrkesskade


En kvinne fikk medhold der 50 % av skadene ble godkjent som yrkesskade etter fordelingsprinsippet.

Sakkyndige – prolaps som yrkesskade

Kvinnen fikk trolig god hjelp av de sakkyndige i saken til å vinne frem i retten. De sakkyndige kunne bekrefte at skaden var blitt påført i arbeidstiden, og kravet til årsakssammenheng var dermed oppfylt.

Osloadvokatene – Forskjell på yrkesskade og yrkesssykdom

Osloadvokatene – Forskjell på yrkesskade og yrkesssykdom

Osloadvokatene er et advokatfirma i Oslo. Vi har 28 av de beste advokatene i Oslo.

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/forskjell-pa-yrkesskade-og-yrkesssykdom/

Nakkeskaden var yrkesskade – selv om kvinnen hadde hatt prolaps i nakken tidligere

I tråd med hovedårsakslæren og fordelingsprinsippet viste lagmannsretten til en tidligere avgjørelse (LB-2018-133926) og valgte å godkjenne nakkeskade som yrkesskade etter folketrygdloven. Dette til tross for at kvinnen tidligere hadde hatt prolaps i nakken.

Yrkesskader i dag og hvilke næringer som er mest utsatt| Osloadvokatene

Yrkesskader i dag og hvilke næringer som er mest utsatt| Osloadvokatene

I de årlige rapportene i regi av Finans Norge er det gjort rede for at industri- og byggenæringen fremdeles har flest melde yrkesskader.

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/meldte-yrkesskader/

Ble løpt på av et barn i barnehagen

Hendelsen som hadde forårsaket prolapsen fant sted i barnehagen hvor hun jobbet. Kvinnen hadde blitt løpt på av et av barna mens hun satt på huk. På bakgrunn av tidsnær dokumentasjon og brosymptomer i kraft av hyppig og jevnlig behandling hos lege, fant retten det bevist at hendelsen hadde hatt skadeevne. I den forbindelse uttalte lagmannsretten: at kravet om omfang og art av akutt medisinsk dokumentasjon ikke var et «generelt prinsipp» og som i alle fall ikke var til hinder for skadelidte i denne saken. Fastlegen hadde avgitt forklaring i retten og hadde ikke tegnet et annet bilde av hennes tilstand enn det som var mulig å lese av de begivenhetsnære bevis for lagmannsretten. Det var ikke direkte motstrid mellom uttalelsene/ bevisene.

Hadde hatt prolaps i nakke fra tidligere

Skadelidte hadde hatt et prolaps i nakken tidligere, samt hadde tilbakevendende nakkesmerter etter dette. Det ble i tillegg gjort funn av degenerative forandringer. Et prolaps ett sted i nakken vil kunne medføre endringer andre steder i nakken, hadde sakkyndig gjort rede for. Det ble forøvrig konkludert med, fra de sakkyndiges side, at aktuelle arbeidsulykke trolig ikke ville ha forårsaket skade i en ellers frisk nakke. Det var altså kombinasjon mellom en tidligere skadet nakke og aktuelle arbeidsuhell som hadde resultert i skadelidtes nåværende helsemessige situasjon.

Osloadvokatene – Overfalt på vei hjem fra jobb – fikk yrkesskadeerstatning 11 år etter!

Osloadvokatene – Overfalt på vei hjem fra jobb – fikk yrkesskadeerstatning 11 år etter!

Man kan ha krav på yrkesskadeerstatning selv om skaden ikke skjedde på arbeidsstedet eller i arbeidstiden. Osloadvokatene hjelper deg i slike saker!

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/overfalt-pa-vei-hjem-fra-jobb-fikk-yrkesskadeerstatning-11-ar-etter/

Trygderettens avgjørelse var ugyldig

Lagmannsretten tilsidesatte kjennelsen fra Trygderetten som ugyldig. Dette fører til at mange med ryggskader og prolaps kan kreve å få disse ansett som yrkesskade.


Relaterte artikler