Pårørende fikk erstatning for sjokkskade


Foreldre ble tilkjent erstatning fra staten da sønnen omkom under øvelse i militæret.

Militærulykke

En 19 år gammel gutt avtjente militær førstegangstjeneste i Troms. Under øvelse med beltevolg kom vognen ut på et islagt vann og sank. Gutten druknet, mens resten av deltakerne klarte å komme seg ut av vognen. For guttens foreldre medførte ulykken langvarige sykemeldinger, arbeidsuførhet og vedvarende psykiske belastninger med tap av yrkeskarriere. Begge hans pårørende ble diagnostisert med post traumatisk stresslidelse og hadde behov for psykiatrisk samteleterapi. De reiste på dette grunnlag krav mot staten om erstatning for økonomisk tap på grunnlag av arbeidsgiveransvar.

Staten var erstatningsansvarlig

Retten fant det klart at ulykken skyltes uaktsomhet og at staten var erstatningsansvarlig etter skadeerstatningsloven. Det ble slått fast at dødsfallet med stor sannsynlighet kunne vært unngått dersom deltakerne hadde fått tilstrekkelig opplæring i håndtering av slike hendelser.

Arbeidsulykke som gir krav på yrkesskadeerstatning

Yrkesskadene som er erstatningsrettslig vernet gjelder imidlertid bare de som har oppstått som følge av en arbeidsulykke.

osloadvokatene.no/privat/personskade/yrkesskade/arbeidsulykke-erstatning/

Erstatning for pårørende

Retten fant det videre klar at foreldrene var påført psykiske lidelser som følge av tapet av sønnen. Men i lovens forstand regnes foreldre og andre pårørende som tredjemenn og retten til erstatning forutsetter da at skadefølgen er påregnelig. Det vanskelige spørsmålet for retten ble videre hvorvidt det forelå påregnelig årsakssammenheng til de psykiske skadefølgene og foreldrenes økonomiske tap.

Snever grense

Fra rettspraksis er det trukket snevre grenser for når slik avledet psykisk skadefølge aksepteres som påregnelig og derfor berettiger erstatning. Det kan bli tilkjent erstatning når nær pårørende var til stede som øyenvitne da ulykken skjedde og at denne inntraff på en særlig opprivende måte. Motsatt tilkjennes det ikke erstatning når den pårørende har fått dødsbudskapet overbrakt på en vanlig og skånsom måte. Sjokkskade hos pårørende har normalt vært ansett så indirekte og avledet i forhold til den skadegjørende handlingen at det ikke vil være rimelig eller naturlig å strekke erstatningsansvaret så langt.

Hvordan budskapet blir overbrakt

Selv om foreldrene fikk budskapet overbrakt på en skånsom måte kunne retten ikke se at dette var et avgjørende stengsel. Retten la vekt på at foreldrene først fikk kjennskap til ulykken via nyhetene og gikk gjennom en lang ventetid før de fikk det endelige dødsbudskapet. Hvordan foreldrene opplevde ulykkesscenarioet var også av betydning. Omstendighetene omkring ulykken var etter rettens syn i særlig grad egnet til å sjokkere og vil kunne gi pårørende en opprivende opplevelse.

Ingen aksept av risiko

Det var videre av betydning at det dreide seg om en ulykke hos en offentlig skadevolder. I militæret er det grunn til å forvente profesjonell sikkerhet og avtjening av militærtjeneste er ikke betinget av aksept av risiko. Man kan ikke forvente at noe slik skal kunne skje.

Foreldrene fikk medhold

Retten uttalte at det forelå påregnelig årsaksgrunnlag for erstatningsansvar i dette tilfellet. Staten ble med dette dømt til å betale foreldrene det økonomiske tapet de ble påført.


Relaterte artikler