Tingretten ga avslag - fikk erstatning for vold allikevel


Hun ble utsatt for vold av to ukjente personer. Tingretten kom til at det ikke forelå grunnlag for å tilkjenne oppreisning.

Kvinnen ble utsatt for en voldshendelse som ga henne varige plager. Hun ble utsatt for vold i form av slag i ansiktet. Videre opptrådde de to gjerningspersonene truende mot henne, før de stjal bilen hennes.
Dette ble en traumatisk opplevelse for kvinnen, og psykologspesialist har konkludert med at klienten fikk varige psykiske plager som følge av hendelsen.

De tiltalte ble frikjent for erstatningskrav

I tingrettens dom ble de to tiltalte frikjent for erstatningskravet. Hadde dette resultatet blitt stående ville ikke klienten fått noen kompensasjon for den traumatiske opplevelsen hun hadde blitt utsatt for i forbindelse med voldsepisoden.

Kontoret for voldsoffererstatning

Etter advokatens syn ville et slikt resultat vært svært uheldig og uriktig. Advokaten mener at slike straffbare handlinger gir klienten krav på erstatning, herunder også oppreisning. Det ble derfor tatt en vurdering på hva som var mest hensiktsmessig å gjøre for og nå frem med kravet. Advokaten valgte å rette kravet mot Kontoret for voldsoffererstatning. KFV var enig med advokaten i at vilkårene for erstatning var oppfylt, og tilkjente oppreisning til klienten.

Kontakt Osloadvokatene om du har vært utsatt for en voldshendelse

Relevante saker:

Alle voldsofre har krav på full voldsoffererstatning
Har du blitt utsatt for vold i nære relasjoner?