Fikk 1,4 mill i voldsoffererstatning etter hjelp fra Osloadvokatene


Med hjelp fra Osloadvokatene fikk en kvinne som var utsatt for familievold voldsoffererstatning på 1,4 millioner kroner. Voldsoffererstatning gis fra staten og kan gis selv om gjerningsmannen ikke er søkegod eller er ukjent.

Erstatning for familievold

En kvinne fra Nordnorge ble i over 20 år utsatt for familievold. Hun reiste straffesak hvor skadevolder ble dømt. Hun hadde lidd store økonomiske tap som følge av den straffbare handlingen. Hun hadde som følge av handlingen fått en varig invaliditetsgrad på 40 % hvilket medførte redusert arbeidskapasitet og tap i inntekt. Med bistand fra Osloadvokatene fikk kvinnen voldsoffererstatning fra staten på over 1,4 millioner kroner. Erstatningen dekket blant annet utgifter til behandling og tap i inntekt, samt oppreisning.

Dekkes av det offentlige

Dersom du har blitt utsatt for en kriminell handling i form av vold, ran, trusler, frihetsberøvelse, voldtekt eller andre seksuelle overgrep kan du ha krav på voldsoffererstatning fra kontoret for voldsoffererstatning. Det er ikke avgjørende for erstatningen om straffesaken er henlagt. Advokatutgifter vil i de fleste tilfeller i dekkes av offentlige rettshjelpsordninger.

Hva er voldsoffererstatning? En rettighet alle voldsoffer har krav på!

Voldsoffererstatning er en erstatningsordning hvor personer utsatt for straffbarehandlinger kan kreve erstatning av staten. Du kan ha krav på fri rettshjelp

osloadvokatene.no/privat/personskade/voldsoffererstatning/hva-er-voldsoffererstatning/

Rettferdighet

Gjennom ordningen med voldsoffererstatning vil du få erstatning selv om skadevolder ikke er kjent eller søkegod. Ordningens hensikt er at alle som blir utsatt for kriminelle handlinger skal ha rett til erstatning. Erstatningsutmålingen følger i utgangspunktet samme prinsipper som ved annen personskade, som pasientskade eller trafikkskade. Voldsoffererstatningen kan dekke tapt inntekt, tap i fremtidig inntekt, påløpte utgifter, menerstatning og oppreisning for tort og svie.

Familievold

Familievold vil si når en partner tar kontroll over den andre partnerens atferd, følelser og valgmuligheter. Familievold omfatter et vidt spekter av handlinger. Det kan være at den ene partneren utsetter den andre for fysisk vold, psykisk terror, økonomisk misbruk, seksuelt misbruk, sosiale begrensninger og ødeleggelse av eiendom eller kjæledyr. Andre betegnelser for familievold kan være partnervold, mishandling og vold i nære relasjoner. Familievold er et stort problem og kan medføre uopprettelig skade for den personen som rammes.

Osloadvokatene hjelper deg

Dersom du har vært utsatt for familievold eller en annen kriminell handling kan Osloadvokatene hjelpe deg slik at du kan få erstattet ditt økonomiske tap.


Relaterte artikler