Staten avslo søknad om erstatning for overgrep - kvinnen fikk hjelp fra Osloadvokatene


Advokat Fredrik Eriksen hjalp nylig en kvinne i en sak hvor hun hadde søkt erstatning for overgrep, men hvor søknaden ble avslått. Takket være Eriksen ble avslaget kjent ugyldig. Kvinnen hadde under et midlertidig opphold i Spania blitt utsatt for voldtekt av en norsk mann. To dager etter overgrepet ble han domfelt for overgrep mot tre andre kvinner.

Dro til Spania av familiære og helsemessige årsaker

Kvinnen dro fra Norge til Spania høsten 2012 for et midlertidig opphold, på bakgrunn av familiære og helsemessige årsaker. Planen var å være der noen måneder. Hun hadde med seg tre av de fire barna sine. Det siste barnet ble boende i familiens leilighet sammen med besteforeldrene. Tidlig sommeren 2013 returnerte familien til Norge.

Ble voldtatt under oppholdet

Våren 2013 ble kvinnen utsatt for voldtekt av en nordmann i Spania. To dager etter overgrepet ble han domfelt for overgrep mot tre andre kvinner.

Kvinnen anmeldte voldtekten og overgriperen ble funnet skyldig. Hun fikk kr. 150 000,- i oppreisningerstatning. Ettersom domfelte imidlertid ikke hadde midler til å dekke oppreisningerstatningen søkte hun om erstatning for overgrep fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV). KFV avslo imidlertid søknaden. Vedtaket ble påklaget, men stadfestet av Statens sivilrettsforvaltning. Kvinnen tok da ut søksmål.

Staten mente kvinnen ikke oppfylte vilkåret om bopel og avslo søknaden om erstatning for overgrep

Staten viste til voldsoffererstatningsloven § 2, der det fremgår:

Voldsoffererstatning ytes når den skadevoldende handling har funnet sted her i riket, herunder Svalbard, om bord på norsk fartøy, boreplattform eller luftfartøy eller på innretning eller anlegg for utforskning eller utnytting av undersjøiske naturforekomster på den norske del av kontinentalsokkelen.3

Dersom den skadelidte eller vedkommendes etterlatte hadde bopel i riket på skadetidspunktet, kan det ytes voldsoffererstatning i andre tilfeller enn nevnt i første ledd når særlige grunner tilsier det.

Staten mente at vilkåret om bopel måtte tolkes strengt, og at det ikke var oppfylt, noe som utelukket kravet om erstatning for overgrep.

Statens ansvar å forhindre overgrep

Advokat Fredrik Eriksen var sterkt uenig i dette. Ettersom oppholdet i Spania var midlertidig og kortvarig mente han at bopelsvilkåret var oppfylt. Det at kvinnens sønn ble igjen i Norge under oppholdet, og at hun foretok flere reiser tilbake til Norge av betydelig lengde, talte for at tilknytningskravet var oppfylt.

Videre viste han til formålet bak bestemmelsen, som er statens ansvar for å hindre overgrep. Overgrepet skjedde mellom hovedforhandling og domsavsigelse i en alvorlig straffesak mot overgriperen. Dersom straffegjennomføringen hadde skjedd raskere, kunne overgrepet ha vært avverget. Dette måtte staten bære konsekvensene av og ikke kvinnen. Det ville være særdeles støtende om kvinnen ikke ble tilkjent erstatning fordi staten mente bopelsvilkåret ikke var oppfylt.

Retten enig med Osloadvokatene

Lagmannsretten tok først utgangspunkt i en fortolkning av bopelskriteriet. Ettersom det ikke var nærmere forklart i verken lov eller forarbeider, ble det sett hen til andre lover for å nærmere fastlegge begrepets innhold. Det ble vist til folkeregisterloven og folketrygdloven. Basert på en fortolkning av begrepet i disse lovene kunne retten konstatere at to momenter hadde betydning for vurderingen: oppholdets faktiske varighet og hvor lenge oppholdet er ment eller planlagt å vare.

Retten la blant annet vekt på at kvinnen hadde tatt flere reiser hjem til Norge mens hun oppholdt seg i Spania, at sønnen ble igjen i Norge og at kvinnen disponerte en etasje i et hus i hjembyen. I tillegg ble det lagt frem en erklæring fra en av barnefedrene, som bekreftet at oppholdet i Spania var ment å være midlertidig. Disse momentene i sin helhet talte for at kvinnen hadde en sterk tilknytning til Norge.

Vant til slutt saken i sin helhet og fikk tildelt sakskostnader

Retten fant at bopelskriteriet var oppfylt og vedtaket fra Statens sivilrettsforvaltning ble kjent ugyldig. Kvinnen fikk dekket sine sakskostnader, og saken må nå behandles på nytt.

Lurer du på mer om voldsoffererstatning? Les denne artikkelen:
https://osloadvokatene.no/erstatning/voldsoffererstatning/hva-er-voldsoffererstatning/