Sykkelulykke ga 2,9 millioner i erstatning


En off-shore dykker kunne etter en sykkelulykke ikke lenger arbeide som dykker. Han ble av Høyesterett gitt medhold i sitt krav om erstatning fra forsikringsselskapet for tapt inntekt.

Kolliderte med bil

En off-shore dykker ble utenfor arbeidet skadet i en sykkelulykke. Han kolliderte mens han syklet langs Drammensveien med en bilist som ikke overholdt vikeplikten. Dykkerens venstre skulder støtte i kollisjonen mot bilens frontrute. Syklisten ble brakt til akuttmottaket, men ble utskrevet dagen etter med diagnosen støtskade i skulder. Det ble ikke konstatert brudd eller andre alvorlige skader etter hans sykkelulykke. Bilen var forsikret og det oppstod tvist mellom dykkeren og forsikringsselskapet om skadeserstatningen.

Yrkesmessig invaliditet på 100 %

Dykkeren ble etter ulykken behandlet for senebetennlse og var sykemeldt i 10 måneder. Han trente seg i mellomtiden opp med ønske om å vende tilbake til dykkeryrket. Han kom tilbake i arbeid, men ble igjen sykemeldt etter kun fem dager. Han har ikke senere utført dykkeroppdrag. Det ble etter dette konstatert at hans sykkelulykke hadde medført en forskyvning av leddflatene i skulderleddet. Dette gjorde at han som dykker fikk en yrkesmessig invaliditet på 100 %. Han fant seg imidlertid annet lavere lønnet arbeid hvor han kunne jobbe i tilnærmet full stilling.

Fremtidsplaner er avgjørende for beregning av tap i fremtidig erverv

Retten fant det sannsynliggjort at kvinnen ville blitt lege. Forsikringsselskapet ble dømt til å betale 13 millioner i erstatning for tap i fremtidig erverv

osloadvokatene.no/erstatning/trafikkskade/tap-fremtidig-erverv/

Årsakssammenheng

Dykkeren krevde å få dekket sitt fremtidige inntektstap da han ikke lenger kunne jobbe i det høytlønnede dykkeryrket. Høyesterett uttalte at det utvilsomt var påregnelig årsakssammenheng mellom ulykken og skulderskaden. Det var videre på det rene at det forelå årsakssammenheng mellom ulykken og hans yrkesmessige invaliditet som dykker.

Liten skade – stort tap

Retten fant det videre sannsynlig at han uten ulykken ville ha jobbet som dykker til han var 55 år. Han hadde da som følge av ulykken hatt et inntektstap på kr 2.950.000. Selv om dette var et tilfelle hvor en beskjeden fysisk skade ga et svært høyt årlig tap, var dette etter rettens syn uten betydning for årsakssammenhengen. Det var heller ikke avgjørende at en dykker er spesielt sårbar for skulderskader. Han ble med dette tilkjent full erstatning for sitt inntektstap.


Relaterte artikler