Millionerstatning for psykisk lidelse etter bilulykke


En dråsjesjåfør fikk millionerstatning av forsikringsselskapet da han etter en bilulykke utviklet en alvorlig psykiatrisk lidelse.

Kjørte inn i en fjellvegg

En drosjesjåfør ble under et kjøreoppdrag på nattestid utsatt for en bilulykke da han mistet kontrollen over bilen og kjørte inn i en fjellvegg. Sjåføren ble ikke påført synlige skader, men fikk konstatert en lettere nakkesleng. Han var i tiden som fulgte plaget med kontinuerlige nakkesmerter, hodepine, stivhet og nedsatt bevegelighet i nakken. Han dro til røntgenundersøkelse uten at det ble gjort unormale funn.

Psykiatrisk lidelse

I tiden som gikk fikk han problemer med synet, store konsentrasjonsvansker, hukommelsessvikt og vissenhetsfølelser i armer og bein. Han følte seg deprimert, sliten, trøtt og ble meget lett sint og irritert. Han ble undersøkt av nevrolog som konstaterte en alvorlig psykiatrisk og psykosomatisk lidelse. Selv om det ikke ble konstatert noen fysiske skader etter ulykken ble tilstanden stadig verre med lammelser i armer og bein. Han ble etter ulykken 100 % arbeidsufør og har ikke arbeidet siden. Det oppsto tvist med forsikringsselskapet om årsakssammenhengen mellom ulykken og sjåførens invaliditet. Saken endte til slutt i Høyesterett.

Hva skal til for å kreve erstatning? Osloadvokatene hjelper deg

For å kreve erstatning må vilkårene være oppfylt: økonomiske tap, ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng. Osloadvokatene kan vurdere ditt krav.

osloadvokatene.no/erstatning/trafikkskade/hva-skal-til-kunne-kreve-erstatning/

Påregnelig årsakssammenheng

For at trafikkulykken skal kunne anses som årsak til invaliditeten, må ulykken ha vært en nødvendig betingelse for at invaliditeten skulle inntre. Dersom det foreligger andre årsaksfatorer, må ulykken i forhold til de øvrige faktoreren fremstå som et såpass vesentlig element i årsaksbildet at det er rimelig å knytte ansvar til den. Fra rettspraksis er det slått fast at spørsmålet om årsakssammenheng må avgjøres ut fra hva som finnes mest sannsynlig. Dersom det er tvil om dette, må tvilsrisikoen gå ut over skadelidte.

Utløst av bilulykke

På bakgrunn av de sakkyndige vurderingene som ble fremlagt for Høyesterett ble det lagt til grunn at selv om lidelsene må anses som en psykiatrisk lidelse, er den blitt utløst av bilulykken. De fant ikke tilstrekkelige holdepunkter for at sjåføren uavhengig av ulykken ville ha utviklet en tilsvarende sykdomstilstand. Ulykken var med det en nødvendig betingelse for invaliditeten.

Ikke for fjern eller avledet

Videre må skadefølgen ikke være for fjern og avledet fra ulykken. Selv om lidelser som denne ikke er forventede, er de heller ikke ukjente etter bilulykker. Sjansen for et slikt sykdomsforløp etter en bilulykke ble anslått til mindre enn 1 av 1800. Men selv om et slikt sykdomsforløp er av de sjeldne, la Høyesterett til grunn at det ikke er upåregnelig at en bilulykke kan utløse slikt. Skaden måtte med det anses som adekvat og påregnelig.


Relaterte artikler