Har du fått avslag på søknad fra NAV?


NAV forvalter en rekke velferdsordninger, som skal sikre arbeidssøkende, syke og uføre økonomiske ytelser for en kortere eller lengre perioder av livet.

Loven angir bestemte vilkår for å motta de forskjellige ytelsene og det er nav som skal foreta vurderingen av om vilkårene er oppfylt. Osloadvokatene erfarer at det gjøres mange feil fra NAV sin side.

Klagesaker til NAV

De fleste klagesakene knytter seg til følgende:

  •  Dagpenger ved arbeidsløshet
  •  Sykepenger
  •  Arbeidsavklaringspenger
  •  Uføretrygd, herunder vilkårene for «ung ufør»
  •  Yrkesskade (godkjenning og fordeler)

Advokat ved avslag fra NAV

Det er flere grunner til at man bør søke bistand fra advokat hvis man får avslag på ytelse fra NAV . Folketrygdlovens bestemmelser er mange og til dels kompliserte. Regelverket kan være vanskelig å forstå, og en del bestemmelser forutsetter også at NAV må foreta skjønnsmessige vurderinger. Dette gir grunnlag for feiltolkning av loven og uriktig skjønnsutøvelse, som igjen kan forårsake uriktige vedtak. I tillegg kommer at nav er forpliktet til å følge forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling, dvs. at NAV blant annet skal sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst før det fattes vedtak.

Osloadvokatene – Avslag omgjort etter klage til NAV

NAV avslo søknaden om uføretrygd. Osloadvokatene ble kontaktet for å bistå i klagesaken. Avslag omgjort etter klage. Les mer.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/avslag-omgjort-etter-klage/

Svikt i utredningsplikten

Dersom det er uavklarte forhold som er relevante i forhold til vurderingen av søknaden, evt. opplysningene som foreligger ikke er oppdaterte, skal de sørge for å innhente dette. Dersom de svikter i sin utredningsplikt, kan dette medføre uriktige avslag. For personer som ikke har god kjennskap til folketrygdloven og forvaltningsloven er det vanskelig å avdekke feil og mangler ved nav sitt saksbehandling og/eller vedtak. En advokat som jobber med trygderettslige problemstillinger til daglig, vil imidlertid kunne avdekke evt. feil og mangler relativt raskt. Bistand fra advokat kan således være helt avgjørende for utfallet av din klagesak.

Har du fått avslag fra NAV? – Fri rettshjelp

Hvis du har fått avslag fra NAV kan du ha rett til fri rettshjelp hos Osloadvokatene. Osloadvokatene vil søke om fri rettshjelp for deg.

I saker der du har fått avslag fra NAV vil inntektene ofte være lave, slik at vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt. Det kan ha betydning om samboeren/ektefellen din har en høy inntekt, eller om du har en høy formue. Osloadvokatene vil gjennomgå reglene med deg i første møte her, slik at du kan være trygg i forhold til advokatutgifter. I saker der du får fri rettshjelp er det en liten egenandel.

Advokatbistand

Vinner du frem i klagesaken, skal NAV dekke advokatutgiftene. Dersom du har lav inntekt/formue, vil du som nevnt dessuten ha krav på advokatbistand i klagesaken uavhengig av om klagen fører frem eller ikke(fri rettshjelp).

Har du fått avslag på uføretrygd (eller andre ytelser), bør du kontakte advokat med trygderettslig erfaring for bistand til å utarbeide en klage. En advokat vil ofte oppdage feil og mangler ved vedtaket, som personer uten relevant kompetanse og erfaring ikke er i stand til å se. Dette kan være avgjørende for om du vinner frem i klagesaken eller ikke.
Husk at det løper klagefrist fra dagen du mottar vedtaket (3 el. 6 uker).


Relaterte artikler