Fullt medhold i NAV klageinstans


Osloadvokatene ved advokatfullmektig Aleksander Thon Aasen bistod nylig en klient som hadde fått avslag på søknad om arbeidsavklaringspenger. Etter at Osloadvokatene anket vedtaket til Trygderetten, omgjorde NAV vedtaket sitt.

Avslag på arbeidsavklaringspenger (AAP)

Klienten hadde søkt om arbeidsavklaringspenger (AAP) i april 2019. Det lokale NAV-kontoret avslo imidlertid søknaden, og klienten klaget selv til NAV klageinstans. Klageinstansen ga ikke medhold, og klienten tok derfor kontakt med Osloadvokatene for å få bistand.

Osloadvokatene – Avslag på søknad om dagpenger

Osloadvokatene – Avslag på søknad om dagpenger

Hva gjør du dersom du får avslag på dagpenger? Veldig mange vil ha krav på gratis advokat. Osloadvokatene er eksperter på NAV og hjelper deg!

osloadvokatene.no/erstatning/nav/avslag-pa-soknad-om-dagpenger/

Vedtaket ble endret

Osloadvokatene ved advokatfullmektig Aleksander Thon Aasen tok saken, og avslaget ble anket til Trygderetten. Etter at NAV mottok anken, gikk de igjennom saken på nytt og vedtaket ble endret.

Det avgjørende spørsmålet i saken var om klienten hadde fått arbeidsevnen nedsatt med minst halvparten

For å ha krav på arbeidsavklaringspenger er det flere vilkår som må være oppfylt. Det avgjørende spørsmålet i denne saken var om klienten hadde fått arbeidsevnen nedsatt med minst halvparten etter folketrygdloven § 11-5.

Klienten hadde hatt en vanskelig oppvekst med begrenset skolegang, og hun hadde vært ute av arbeidslivet i flere år. Det var dokumentert av flere leger at klienten slet med depresjon og tunge psykiske problemer. På grunn av de psykiske problemene isolerte klienten seg, og hadde begrenset kontakt med venner og familie. Likevel kom NAV til at ingen av helseplagene tilsa at arbeidsevnen var nedsatt med minst halvparten. NAV mente derimot at helseplagene var situasjonsbestemt, og noe hun kunne komme seg igjennom.

Helsedokumentasjon tydet på at arbeidsevnen var klart nedsatt

Helsedokumentasjonen i saken ga imidlertid et ganske annet bilde. Både en legeerklæring fra 2014 og en legeerklæring fra 2019 viste at helsesituasjonen gjorde at arbeidsevnen var betydelig nedsatt.

I den nye gjennomgangen kom NAV klageinstans til at vilkårene likevel var oppfylt

Etter at saken ble anket til Trygderetten, måtte NAV klageinstans vurdere saken på nytt. I den nye gjennomgangen kom de til at vilkårene i folketrygdloven § 11-5 likevel var oppfylt. Vedtaket ble derfor omgjort, og klienten fikk fullt medhold.

Når NAV omgjør et vedtak til fordel for den som klager, har man krav på å få dekket utgiftene til advokat etter forvaltningsloven § 36. I klagesaker mot NAV kan man også ha krav på fri rettshjelp.

Osloadvokatene – Fri rettshjelp ved avslag på dagpenger

Osloadvokatene – Fri rettshjelp ved avslag på dagpenger

Veldig mange av de som får avslag på dagpenger fra NAV har krav på fri rettshjelp. Osloadvokatenes eksperter bistår deg i klagesaker mot NAV.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/fri-rettshjelp-ved-avslag-pa-dagpenger/

Ønsker du hjelp til å klage på et vedtak fra NAV?

Det kan oppleves som tøft å få avslag på en søknad fra NAV. Et avslag kan få store negative konsekvenser, og det kan være vanskelig å vite hvordan man best bør håndtere saken. Dersom du har fått avslag på en søknad hjelper vi deg gjerne med å klage på vedtaket. I slike tilfeller vil ofte vilkårene for fri rettshjelp være oppfylt, og Osloadvokatene vil søke om fri rettshjelp for deg.


Relaterte artikler