Har du fått avslag på søknad om arbeidsavklaringspenger?


Arbeidsavklaringspenger skal sikre inntekt til personer som i en periode har behov for medisinsk behandling og/eller arbeidsrettede tiltak for å komme seg i arbeid.

Loven stiller en rekke vilkår for når arbeidsavklaringspenger kan innvilges, og et høyt antall klagesaker gjelder nettopp uenighet knyttet til om lovens vilkår for AAP er oppfylt.

Hvem kan få arbeidsavklaringspenger?

 • Søker må være mellom 18 og 67 år
 • Søker må bo og oppholde seg i Norge (finnes særregler)
 • 3 års forutgående medlemskap i folketrygden (finnes unntaksregler)
 • Arbeidsevnen må være nedsatt med minst 50% pga sykdom/skade
 • Personer mellom 62 og 67 år må ha hatt pensjonsgivende inntekt på minst 1G før
 • arbeidsevnen ble nedsatt (finnes unntaksregler)

I hvilke perioder kan man få arbeidsavklaringspenger?

 • Mens man er under eller venter på aktiv (medisinsk) behandling
 • Mens man gjennomfører eller venter på arbeidsrettede tiltak
 • Under arbeidsutprøving – opptrapping etter sykdom
 • Hvis man fremdeles er under oppfølging fra nav etter gjennomført behandling og tiltak
 • I inntil 3 mnd. mens man søker arbeid etter gjennomført behandling og/eller tiltak
 • I inntil 8 mnd. mens nav vurderer søknad om uføretrygd
 • I inntil 6 mnd. hvis man blir arbeidsufør på nytt pga sykdom/skade, men man ikke har rukket å opparbeide seg ny rett til sykepenger
 • Studenter som trenger aktiv behandling for å gjenoppta studier, men som ikke har rett til stipend under sykdom.

Lovens vilkår forutsetter at det foretas grundige juridiske og medisinske vurderinger, og det skal utøves en betydelig grad av skjønn. Vår erfaring er at det gjøres en rekke feil fra nav sin side i disse sakene, herunder skjer det ofte at medisinsk fagpersonell er uenige om graden av arbeidsuførheten og årsaken til denne. En typisk situasjon er at fastlegen og/eller andre behandlere som søker går til, er av èn oppfatning, mens nav sin rådgivende lege eller samarbeidende spesialist mener noe annet. Det kan være feiltolkning av regelverket, en for streng skjønnsutøvelse eller at det begås saksbehandlingsfeil. Et klassisk eksempel på det sistnevnte er at nav ikke sørger for å utrede saken på en tilfredsstillende måte før vedtak fattes, eller at de legger uriktig faktum til grunn for vedtaket.

Hvor mye får du i arbeidsavklaringspenger?

Arbeidsavklaringspengene beregnes på grunnlag av tidligere inntekt, og utgjør 66% av «inntektstgrunnlaget». Videre tas det hensyn til om du forsørger barn og du får andre ytelser fra folketrygden. Det finnes også fordelsregler hvis arbeidsevnen blir redusert pga yrkesskade/sykdom, eller arbeidsevnen blir redusert før fylte 26 år.
Ved gjennomføring av arbeidsrettede tiltak eller utredning, kan man også få tilleggsstønader til dekning av nødvendig utstyr, reise- og flytteutgifter, barnetilsyn mv.

Advokatbistand

Vinner du frem i klagesaken, skal NAV dekke advokatutgiftene. Dersom du har lav inntekt/formue, vil du som nevnt dessuten ha krav på advokatbistand i klagesaken uavhengig av om klagen fører frem eller ikke(fri rettshjelp).

Har du fått avslag på uføretrygd (eller andre ytelser), bør du kontakte advokat med trygderettslig erfaring for bistand til å utarbeide en klage. En advokat vil ofte oppdage feil og mangler ved NAV sitt vedtak, som personer uten relevant kompetanse og erfaring ikke er i stand til å se. Dette kan være avgjørende for om du vinner frem i klagesaken eller ikke.
Husk at det løper klagefrist fra dagen du mottar vedtaket (3 el. 6 uker).

Har du fått avslag på arbeidsavklaringspenger?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokat Lene Wallem
Send meg gjerne en epost hvor du skriver kort om saken din, så vil jeg se på den og kontakte deg.
wallem@advokat.no

tlf 93 26 98 11

Relevante saker:

Tilbakebetalingskrav
NAVs overprøving av legenes vurdering