Slet med leddsykdom - fikk avslag på arbeidsavklaringspenger


Osloadvokatene tok saken, og han fikk medhold i kravet om arbeidsavklaringspenger i Trygderetten.

Mannen hadde slitt med en leddsykdom i lengre tid. Som følge av dette mottok han sykepenger frem til 2009. Denne ytelsen ble så endret til arbeidsavklaringspenger som klienten mottok frem til 2014. Fra dette tidspunkt ble søknad om arbeidsavklaringspenger avslått fra NAV.

Klaget avslaget til NAV klageinstans

Mannen påklaget selv vedtaket til NAV klageinstans, som vedtok å opprettholde avslaget. NAV klageinstans viste i sitt avslag blant annet til at arbeidsavklaringspenger i utgangspunktet bare skal tilstås for en fire års periode. Arbeidsavklaringspenger tilstås bare i ”særlige tilfeller” utover dette, jf. folketrygdloven § 11-10 (1). I forskriften fremgår det at det foreligger ”særlige tilfeller” hvor brukeren på grunn av sykdom, skade eller lyte har behov for særlig langvarig utredning, oppfølging, behandling, rehabilitering eller arbeidsrettede tiltak.

Jevnlig behandling for sykdommen

Han var jevnlig til behandling for sykdommen. Osloadvokatene mente derfor at han fremdeles hadde krav på arbeidsavklaringspenger. NAV klageinstans mente imidlertid at det ikke var sykdommen som gjorde at klient hadde behov for arbeidsrettede tiltak, men sosiale hensyn.

Trygderetten mente vilkårene var oppfylt

Trygderetten var enig med Osloadvokatene. De fastslo at det var sykdommen som var årsaken til behovet for langvarige arbeidsrettede tiltak. Vilkårene for å tilstå arbeidsavklaringspenger utover fire års perioden var dermed oppfylt, og klienten fikk medhold i kravet om arbeidsavklaringspenger.

Fikk dekket advokatkostnadene

I saker hvor Trygderetten kommer frem til at vedtaket skal endres til gunst for brukeren, følger det av trygderettsloven § 29 at brukeren skal få dekket sine advokatkostnader. NAV klageinstans ble dermed pålagt å dekke kostnadene for advokatbistand i denne saken. Resultatet ble således at klient fikk medhold i både kravet om arbeidsavklaringspenger og dekning av sine advokatutgifter.

Ta kontakt med advokat

Dersom du har fått et avslag på din søknad om ytelse fra NAV, bør du ta kontakt med en advokat med trygderettslig erfaring så raskt som mulig. En advokat vil oppdage feil og mangler ved NAV sitt vedtak, som personer uten relevant kompetanse og erfaring ikke er i stand til å se. Dette kan være avgjørende for om du vinner frem.


Relaterte artikler