Bruk personskadeadvokat ved erstatning etter personskade


Personskadesaker er kompliserte. For det første handler personskade om medisin, og for det andre er personskaderetten et meget komplekst rettsområde som bare noen titalls advokatfirmaer i Norge har særlig kompetanse innefor.

Krav om årsakssammenheng

Les mer om yrkesskade her.

Det vil ofte være vanskelige spørsmål om faktiske forhold knyttet til bevis for årsakssammenheng mellom f.eks arbeidsulykken/trafikkulykken og nakkeslengskaden. Det kan og være problemstillinger rundt foreldelse av erstatninskravet mot forsikringsselskapet, samt problemer med NAV i forhold til arbeidsavklaringspenger, uføretrygd mm. Utmåling av erstatning er også et felt innen personskaderetten som fordrer en advokat med særlig innsikt i personskadeerstatning.

Advokathjelp lønner seg

Enten det gjelder yrkesskade etter arbeidsulykke, trafikkskade etter bilulykke, pasientskade etter feilbehandling eller erstatning etter vold så gjelder det å ta kontakt med en advokat som har kompetanse og erfaring fra erstatning etter personskade. Erfaringsmessig oppnår skadelidte som har advokathjelp høyere erstatning enn de som alene vurderer og aksepterer forsikringsselskapets tilbud. Advokater som arbeider med erstatning etter personskade vet også hvilke sakkyndige leger som ikke syntes å gi objektive erklæringer til forsikringsselskapet.

Unngå at saken blir foreldet

Inntrykket er at mange som har fått en personskade etter trafikkulykke, arbeidsulykke, feilbehandling i helsevesenet eller som er voldsofre bruker mye tid på å gruble og bekymre seg for om de vil få erstatning fra forsikringsselskapet, og om de vil få den hjelpen de trenger fra NAV. Ofte bekymrer de seg ubegrunnet, og noen ganger grubler de så lenge at erstatningskravet blir foreldet. Fellessnevneren er at de burde ha kontaktet en erstatningsadvokat og få avklart forholdene. Rettssosiologien har imidlertid lært oss at terskelen for å kontakte en advokat er høy; Advokatbistand er jo dyrt, er det ikke det?

Les mer her om hvordan du kan få dine advokatutgifter dekket!

Advokatkostnader ved erstatning etter yrkesskade, trafikkskade, vold og pasientskade

Som nevnt ovenfor er personskaderett vanskelig. Lovgiver og rettspraksis har derfor bestemt at der skadevolder eller forsikringsselskapet er ansvarlig etter f.eks yrkesskade, trafikkskade, vold eller pasientskade er de også ansvarlig for rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Advokathjelp er en alminnelig del av erstatningen etter personskade. Dette følger bl.a. av lov som skadeserstatning § 3-1 om erstatning for skade på person.

Les mer her om hva du kan kreve erstattet ved yrkesskade.

Rettshjelpsdekning gjennom forsikringer

Ved tvist vedrørende ansvar for f.eks arbeidsulykke(forsikringsselskapet nekter å påta seg ansvar for yrkesskaden), vil din innboforsikring også ha en rettshjelpsdekning som foruten egenandel dekker advokatutgiftene. I tillegg har vi lov om fri rettshjelp som omfatter advokatbistand ved krav om erstatning. Ved krav om erstatning etter vold vil man få oppnevnt bistandsadvokat i alvorlige voldssaker samt i de fleste sedelighetssaker som for eksempel voldtekt, og da vil det offentlige dekke advokatsalæret. Benytt skjemaet under for å få kostnadsfri tilbakemelding fra en personskadeadvokat, så finner vi sammen ut hvordan saken din ligger an.

Ikke la erstatningskravet ditt bli foreldet, kontakt oss i dag.