Pass på at kravet ditt ikke er foreldet!


I de aller fleste saker gjelder det en foreldelsesfrist. Det betyr at du kan miste kravet ditt hvis du bruker for lang tid før du gjør kravet gjeldene.

Svært vanskelig barndom

I en sak som nylig ble avgjort av Borgarting lagmannsrett måtte lagmannsretten ta stilling til om en kvinne skulle få erstatning som følge av at barnevernet ikke hadde grepet inn og overtatt omsorgen for henne mens hun var barn. Kvinnen hadde hatt en vanskelig oppvekst med foreldre som var narkomane. Faren var også stadig inn og ut av fengsel. Hun skal også ha vært misbrukt i 12-13 årsalderen. I slutten av tenårene slet også kvinnen med rusavhengighet.

Utviklet PTSD

Kvinnen ble i 2010 diagnostisert med PTSD. Senere, i 2011 og 2012, ble hun også diagnostisert med flere andre personlighetsforstyrrelser. Som følge av sine psykiske problemer ble hun innvilget uføretrygd i 2015.

Søkte om rettferdsvederlag i 2011

Kvinnen søkte om rettferdsvederlag etter den alminnelige rettferdsvederlagsordningen i 2011. Det er en egen erstatningsordning som Stortinget kan innvilge. Søknaden var begrunnet i hennes vanskelige oppvekst og at det måtte være kritikkverdig at barnevernet ikke ble involvert. I 2013 fikk hun innvilget kr. 160 000 i rettferdsvederlag.

Gikk til erstatningssak mot kommunen

Høsten 2015 gikk kvinnen til erstatningssøksmål mot kommunen som følge av at barnevernet ikke hadde grepet inn mens hun var liten. Kommunen tok til motmæle og hevdet at saken nå var foreldet.

Osloadvokatene – Sjekk alltid om det gjelder en frist i din sak!

Osloadvokatene – Sjekk alltid om det gjelder en frist i din sak!

Lovverket oppstiller mange frister. Konsekvensen av å ikke overholde dem kan bli store. Osloadvokatene undersøker alltid om det foreligger en frist

osloadvokatene.no/eiendom/utleiebolig/sjekk-alltid-om-det-gjelder-en-frist-din-sak/

Foreldelsesloven

Foreldelsesspørsmålet må avgjøres etter foreldelsesloven § 9. Hovedregelen er at kravet foreldes 3 år etter at «skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige». Det er altså ikke tre år etter at skaden oppsto, men tre år etter at kvinnen fikk kunnskap om både skaden og den ansvarlige. Siden kvinnen tok ut søksmål høsten 2015, var skjæringstidspunktet høsten 2012. Hun måtte altså ikke ha kunnskap om skaden og den ansvarlige før høsten 2012.

Kravet var foreldet

Først konkluderte tingretten med at kravet var foreldet. Kvinnen anket avgjørelsen til lagmannsretten. Lagmannsretten kom imidlertid til samme resultat som tingretten. Lagmannsretten mente at kvinnen hadde kjennskap til skaden før høsten 2012. De viste til at hun hadde blitt diagnostisert med flere personlighetsforstyrrelser mellom 2010 og våren 2012. Hun hadde også hatt en mislykket arbeidsutprøving i den perioden. I tillegg hadde kvinnen søkt om rettferdsvederlag allerede i 2011, noe som viste at hun hadde kunnskap om både skaden og den ansvarlige.

Har du spørsmål om foreldelse?

Det er kompliserte regler om foreldelse. Osloadvokatene kan alle reglene. Vi anbefaler at du kontakter oss så tidlig som mulig. Da er det minst sjanse for at ditt krav kan være foreldet. Osloadvokatene vil alltid sjekke foreldelsesfrister og passe på at ditt krav ikke blir foreldet når du er klient hos oss.


Relaterte artikler