Kvinne tilkjent 720 000 kroner i erstatning som følge av ektemannens fysiske og psykiske mishandling


Osloadvokatene ved advokatfullmektig Emma Udbye Ytterstad bistod nylig fornærmede i en straffesak. Saken gjaldt vold i nære relasjoner, og advokat Ytterstad representerte konen til tiltalte. Over en periode på over 15 år hadde tiltalte utsatt både kone og barn for fysisk og psykisk mishandling i form av vold, trusler og kontrollerende adferd. I tingretten ble ektemannen dømt til fengsel i fire år og fire måneder for flere overtredelse av straffeloven § 283 om grov mishandling i nære relasjoner. Med bistand fra advokatfullmektig Ytterstad ble tiltaltes kone tilkjent 160 000 kroner i oppreisningserstatning, samt 560 000 kroner i erstatning for økonomisk tap.  

 

Kom til Norge som flyktninger 

Tiltalte kom til Norge som flyktninger i 2002. På grunn av situasjonen i hjemlandet hadde han flyktet fra landet sammen med sin kone og deres felles barn. I flere år bodde familien ved flere ulike flyktningleir, før de flyttet inn i en enebolig på Østlandet. I hjemlandet hadde familien opplevd to kriger, og dette preget den tiltalte sterkt.

I flere år ble konen og barna utsatt for fysisk og psykisk mishandling 

Mishandlingen av konen begynte da familien kom til Norge, og bestod av både fysisk vold og psykiske krenkelser. Ved flere anledninger hadde konen fått blåmerker og hevelser som følge av slag i ansiktet, og ved gjentatte tilfeller hadde ektemannen truet med å drepe henne hvis hun ikke gjorde som han sa. I tillegg til å nekte konen å arbeide hadde ektemannen også tatt kontroll over ektefellens post, bankkonti og penger. Ved gjentatte anledninger hadde tiltalte også snakket nedsettende til konen, blant annet ved å si at hun ikke hadde noen verdi og at hennes jobb var å være stille.

Når har du rett på bistandsadvokat? Og hva gjør en bistandsadvokat?

Når har du rett på bistandsadvokat? Og hva gjør en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat skal ivareta fornærmedes interesser i straffesaker. Du har rett på bistandsadvokat i alle faser av saken.

osloadvokatene.no/erstatning/bistandsadvokat/rett-pa-bistandsadvokat/

Overgrepene var en integrert del av familiens hverdag 

I tillegg til at barna var vitne til at deres mor ble mishandlet, ble også flere av barna utsatt for fysisk og psykisk mishandling fra faren. Mishandlingen av både barna og konen var vedvarende og gjentakende, og i en periode på over 15 år var overgrepene en integrert del av familiens hverdag.

Konen anmeldte ektemannen til politiet 

Etter å ha blitt utsatt for mishandling i flere år anmeldte konen til slutt ektemannen til politiet. Anmeldelsen resulterte i at det ble tatt ut tiltale mot ektemannen for overtredelse av straffeloven § 283 jf. § 282 om grov mishandling i nære relasjoner.

Tiltalte ble dømt til fengsel i fire år og fire måneder 

Hovedforhandling ble avhold i oktober 2020, og tiltalte ble da dømt til fengsel i fire år og fire måneder på grunn av langvarig mishandling av kone og barn. Under hovedforhandlingen behandlet retten også kravet om oppreisning og erstatning som advokatfullmektig Ytterstad hadde fremsatt på vegne av tiltaltes ektefelle.

Retten kom til at tiltaltes kone hadde krav på oppreisningserstatning på 160 000 kroner som følge av den gjentatte og vedvarende mishandlingen hun var blitt utsatt for. Videre ble hun tilkjent erstatning på 560 000 kroner som følge av det økonomiske tap hun var blitt påført som følge av ektemannens handlinger.

Osloadvokatene – Fikk 1,9 mill i erstatning etter voldtekt i 2009

Osloadvokatene – Fikk 1,9 mill i erstatning etter voldtekt i 2009

En kvinne ble i 2009 voldtatt i sitt eget hjem. 8 år senere ble hun tilkjent nesten 2 millioner i voldsoffererstatning etter hjelp fra Osloadvokatene.

osloadvokatene.no/erstatning/voldsoffererstatning/fikk-19-mill-i-erstatning-etter-voldtekt-i-2009/

En bistandsadvokat skal ivareta den fornærmedes interesser i en straffesak 

I mange saker vil personer som blir utsatt for en straffbar handling ha rett på bistandsadvokat. Bistandsadvokatens oppgave er å ivareta fornærmedes interesser i forbindelse med straffesaken. Er det grunnlag for erstatning vil bistandsadvokaten også fremme erstatningskrav mot gjerningspersonen på vegne av fornærmede.

Bistands-advokat – når har jeg behov og rett til det og hvorfor?

Bistands-advokat – når har jeg behov og rett til det og hvorfor?

Straffeprosessloven § 107 a oppstiller noen relativt klare situasjoner hvor du har krav på bistands-advokat. Osloadvokatene hjelper deg!

osloadvokatene.no/erstatning/bistandsadvokat/bistands-advokat/

Fornærmede har mulighet til velge en bestemt bistandsadvokat

Utgangspunktet er at retten oppnevner bistandsadvokaten. Da vil en av de faste bistandsadvokatene oppnevnes. Likevel kan den som har rett på bistandsadvokat fremme ønske om å la se bistå av en annen advokat. Denne advokaten vil da som regel bli oppnevnt, med mindre dette fører til betydelige forsinkelser i saken.

Ønsker du bistand i forbindelse med en straffesak?

Ta kontakt dersom du ønsker at en av våre advokater skal bistå deg i en straffesak, våre advokater hjelper deg gjerne.


Relaterte artikler