Hva er egentlig en endringsoppsigelse?


En endringsoppsigelse er en oppsigelse av det eksisterende arbeidsforholdet kombinert med tilbud om en ny arbeidsavtale.

Endringsoppsigelse benyttes når det er behov for å foreta endringer i arbeidsavtalen som går utover det arbeidsgiver kan foreta seg i kraft av sin styringsrett. Sett fra arbeidstakers side kan det ofte være vanskelig å vite når endringene arbeidsgiver pålegger ligger innenfor det han kan gjøre i kraft av styringsretten eller om endringene går utover det han har adgang til å pålegge.

Styringsrett

I utgangspunktet kan arbeidsgiver pålegge relativt vidtgående endringer i kraft av sin styringsrett. Han kan imidlertid ikke pålegge endringer som innebærer en vesentlig endring av arbeidsforholdet. Hvorvidt det foreligger en vesentlig endring må bero på en konkret vurdering av både arbeidsforholdet og arbeidsavtalen. Generelt sett kan det sies at klare degraderinger, nedsettelse i lønn og fratakelse av ansvar vil utgjøre vesentlige endringer som krever endringsoppsigelse.

Du kan kreve en endringsoppsigelse

Som arbeidstaker kan du kreve en endringsoppsigelse dersom du mener at arbeidsgiver foretar vesentlige endringer av arbeidsforholdet ditt. Risikoen ved å gjøre dette er at endringene kan ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett. Nekter du å rette deg etter de endringene som arbeidsgiver har adgang til å pålegge deg, kan dette få disiplinære reaksjoner. Om endringene derimot krever en endringsoppsigelse, kan dette bare gjøres dersom de alminnelige vilkårene for oppsigelse foreligger. Dette innebærer at oppsigelsen må være saklig begrunnet i enten arbeidstakers eller virksomhetens forhold. Videre må formkravene til en oppsigelse overholdes for at endringsoppsigelsen skal være gyldig.

Kontakt advokat

Dersom du mener at arbeidsgiver har foretatt endringer i arbeidsforholdet ditt som er av en slik art at det krever en endringsoppsigelse, bør du ta kontakt med advokat. Advokaten vil hjelpe deg med å vurdere om endringene ligger innenfor eller utenfor styringsretten. Advokaten vil også bistå deg i forhandlinger eller i en eventuell sak mot arbeidsgiver. Våre advokater har omfattende erfaring innenfor arbeidsrett.

Har du spørsmål om endringsoppsigelse?

Relaterte saker:

Oppsigelse i prøvetid – er det lov?
Formkrav til oppsigelse