Alvorlighetsvilkåret etter reglene om ung ufør


Høyesterett avsa nylig en dom om hva som ligger i alvorlighetsvilkåret for å bli tilkjent forhøyet uføretrygd etter reglene om ung ufør. Kvinnen hadde plager med irritabel tarm, angst, depresjon og tretthetssyndrom. I tillegg hadde kvinnen matintoleranse, allergi og astma. Spørsmålet for Høyesterett var om dette var nok for å oppfylle alvorlighetsvilkåret for forhøyet uføretrygd.

Dommen handlet om en kvinne med somatiske og psykiske lidelser som hadde fått innvilget arbeidsavklaringspenger og deretter ordinær uføretrygd. Videre krevde hun forhøyet uføretrygd etter særreglene for unge uføre. Etter disse reglene kan man bli tilkjent høyere uføretrygd dersom man ble ufør før fylte 26 år på grunn av en alvorlig eller varig sykdom, skade eller lyte. Høyesterett kom frem til at kvinnen ikke oppfylte alvorlighetsvilkåret, og dermed hadde hun ikke krav på forhøyet uføretrygd.

Alvorlighetsvilkåret

I vurderingen av alvorlighetsvilkåret uttalte Høyesterett at vilkåret ikke skjerper årsakskravet, men kravet til den medisinske lidelsen. Varig sykdom som gir rett til ordinær uføretrygd er ikke nok, for å få forhøyet uføretrygd må sykdommen være «alvorlig».

I forhold til terskelen for alvorlighetsvilkåret fremgår det av dommen at det må tas en konkret vurdering knyttet til omstendighetene i den enkelte sak. Vurderingen må ta utgangspunkt i den medisinske lidelsen og dens alvorlighetsgrad. Det skal i utgangspunktet ikke legges vekt på pasientens fungeringsnivå i arbeid og dagligliv. Pasientens fungeringsnivå vil som selvstendig moment bare få betydning der det er noe tvil om den medisinske lidelsen i seg selv er alvorlig nok. I de tilfellene der personene har flere sykdommer skal bedømmelsen av alvorligheten skje samlet.

At den medisinske lidelsen må være «alvorlig» indikerer at det kreves et nokså stort avvik fra det medisinske minimum som kreves for å få ordinær uføretrygd. I forhold til om alvorlighetsvilkåret er oppfylt vil det ha betydning om det dreier seg om en sykdom av en slik karakter at uførheten ofte kan overvinnes i ung alder ved utdanning eller rehabilitering. Dersom sykdommen kan overvinnes, taler det i mot at alvorlighetsvilkåret er oppfylt.

Kvinnen oppfylte ikke alvorlighetsvilkåret

Kvinnen hadde lenge før hun fylte 26 år hatt irritabel tarm. Dette hadde gitt hun magesmerter med diareplager. Videre ble kvinnen kort tid etter hun fylte 26 år diagnostisert med mild depresjon. Kvinnen hadde også ulike allergier og astma. Høyesterett uttalte at dette er å anse som mildere og lettere sykdommer som er relativt vanlige i befolkningen. De mente også at mange vil kunne leve med, eller ved hjelp få kontroll på de nevnte sykdommene uten at deltakelsen i yrkeslivet rammes vesentlig. Høyesterett foretok her en objektiv vurdering av de medisinske lidelsenes alvorlighetsgrad. De la ikke vekt på hvilken konsekvens sykdommene fører/førte til for kvinnen. Konklusjonen ble at kvinnen ikke hadde krav på uføretrygd som ung ufør.

Inntekt før uførhet

Videre ga Høyesterett uttalelser om hvordan inntekt før uførhet skal beregnes. Inntekt før uførhet får betydning i forhold til fastsettingen av uføregraden, og hvilken reduksjon personen må tåle i uføretrygden dersom hun i fremtiden skulle få pensjonsgivende inntekt ved siden av uføretrygden. Spørsmålet rettet seg mot hvordan man skal beregne normal årsinntekt i full stilling før uføretidspunktet.

Kvinnen anførte at det skulle tas hensyn til at hennes medisinske lidelser førte til at hun ikke klarte å ta høyere utdanning. Hun mente dermed at hennes inntekt før uførhet skulle beregnes ut i fra en hypotese om at hun hadde vært kvalifisert til høytlønnet arbeid dersom hun hadde vært frisk. Dette var Høyesterett uenig i, og uttalte at det er personens faktiske situasjon før uføretidspunkt som vurderingen skal bygge på. Kvinnen hadde arbeidet som servitør og med renhold i tiden før hun ble ufør. Det ble dermed tatt utgangspunkt i gjennomsnittsinntekten for en fulltidsansatt i restaurant- og servicebransjen ved fastsettelsen av kvinnens inntekt før uførhet.

Ble du ufør før du fylte 26 år?

Kontakt oss i Osloadvokatene. Vi har spesialiserte advokater som kan reglene og unntakene. Vi undersøker dine muligheter og bistår deg i søknadsprosessen.

Du er velkommen til å ta en uforpliktende prat med en av våre advokater. Det påløper ingen kostnader før advokat og klient er enige om oppdrag.


Relaterte artikler