Når bør du bruke advokat i forliksrådet?


Forliksrådet behandler et meget stort antall saker hvert eneste år. Dommerne som behandler sakene er normalt ikke jurister.

Forliksrådet i Oslo behandler alene ca. 20 000 saker i året, men det er kun et fåtall av disse som blir behandlet i et rettsmøte.

Tvistesum på under 125 000,-

Alle saker om såkalte formuesverdier med en tvistesum under 125 000,- skal først være forsøkt meklet i et forliksråd før saken kan fortsette behandlingen i tingretten. Osloadvokatenes erfaring er at mange saker med fordel kunne vært bedre forberedt i forliksrådet. Gode saksforberedelser på dette stadiet vil gi deg den beste, enkleste og mest oversiktlige fremstillingen av de sentrale faktiske og rettslige problemstillingene. Motparten og forliksrådets dommere vil bli gitt de riktige forutsetningene til å forstå hva som er grunnlaget for kravet ditt. Forstår motparten grunnlaget vil det ved mekling oftere lede til et positivt resultat for deg. Forstår dommerne grunnlaget, vil forliksrådet normalt oftere være tilbøyelig til avsi en avgjørelse i din favør.

Er du klaget inn for forliksrådet?

Er det du som er innklaget i forliksrådet kan en tidlig, god og kvalifisert vurdering av motpartens krav av en kompetent advokat være en meget strategisk fornuftig og god investering.

Godt formulert forliksklage

Osloadvokatene opplever ofte å komme inn i saker i tingretten hvor klienten blir konfrontert med uheldige forhold som har kommet skriftlig eller muntlig til uttrykk i forliksrådet. Dette kunne vært unngått med bistand fra advokat allerede i forliksrådet. En godt formulert forliksklage kan i mange tilfeller benyttes som fremtidig stevning.

Lånekrav og tilbakebetaling av lån til familiemedlemmer eller venner

Lånekrav og tilbakebetaling av lån til familiemedlemmer eller venner

Mange opplever at lånekrav og tilbakebetaling av private lån er vanskelig. Dette gjelder særlig når skyldneren er en nær venn eller nær familie.

osloadvokatene.no/kontrakt/fordringer/lanekrav-tilbakebetaling/

Trygghet

Mange finner også en trygghet å ha med seg en advokat som prosessfullmektig under rettsmøtet. Dette gjelder særlig i de saker med juridiske spørsmål og et vanskelig faktum.

Tvisteloven kap. 6 inneholder egne bestemmelser for behandling av sak i forliksrådet. Særlig kunnskap om disse bestemmelsene kan i mange tilfeller være en stor fordel for din sak.

Bruken av advokat bør holdes opp i mot størrelsen på kravet ditt. Osloadvokatenes anbefaling er at det kan være en god investering å benytte advokat allerede ved innledning av en sak for forliksrådet.

Har du spørsmål om når du bør bruke advokat?

Kontakt Osloadvokatene ved advokat Svein Wennevik
wennevik@advokat.no eller telefon +47 924 11 010

Relaterte saker: 

Selgeren omregistrerte ikke hunden ved salg
Har du penger utestående?