Deltidsstudie utelukker ikke rett til dagpenger


Har du mottatt tilbakebetalingskrav på dagpenger fra NAV grunnet deltidsstudier kan det være at dette bygger på uriktig grunnlag og skal kjennes ugyldig. Trygderetten har uttalt at dagpenger ofte kan kombineres med nettstudier.

Etter hovedregelen i folketrygdloven ytes ikke dagpenger til medlem som gjennomgår utdanning eller opplæring.

Unntak fra folketrygdlovens hovedregel

Men unntak kan gjøres dersom utdanning eller opplæring gjennomføres utenfor normal arbeidstid, det vil si på kveldstid eller i helger. Slik utdanning må ikke ha en progresjon som overstiger 50 % av normal gjennomføringstid. Den må kunne kombineres med fulltidsarbeid på dagtid. Det forutsettes videre at de øvrige vilkårene for å motta dagpenger under arbeidsløshet er oppfylt. Dersom det ikke finnes skole eller fast opplæringssted med undervisningstilbud innen rimelig reiseavstand trenger ikke medlemmet å følge undervisning. Medlemmet kan da typisk gjennomføre utdanning på nett.

Stadige tilbakebetalingskrav fra NAV

Etter lovens regler kan det være mulig å motta dagpenger samtidig som du studerer deltid på nett. Likevel fatter NAV stadig vedtak om tilbakebetalingskrav når medlemmet følger nettbasert studie. Vedtakene begrunnes ofte med at det ikke foreligger en fastlagt studieprogresjon og at lovens unntak derfor ikke kommer til anvendelse. Fast studieprogresjon foreligger i følge NAV dersom eksamener avlegges på et fastsatt tidspunkt. Rene nettstudier som opererer med en studierett som strekker seg over et visst antall måneder hvor studenten fritt kan avlegge eksamener når det passer, kan derfor ikke kombineres med dagpenger. Trygderetten har kjent flere tilbakebetalingsvedtak ugyldig. De har uttalt at regelen i folketrygdloven ikke kan forstås slik at den setter et krav til helt konkret studieprogresjon. Retten har uttalt at ulike nettstudier uten fastsatt eksamenstid kan kombineres med arbeid på dagtid slik at vilkårene for dagpenger er oppfylt.

Den faktiske studiebelastningen er avgjørende

Retten har uttalt at det avgjørende for om vilkårene for dagpenger er oppfylt er om studenten faktisk gjennomfører studiet på deltid eller fulltid og ikke læringsstedets særskilte opplegg. Dersom gjennomføringstiden og progresjonen i studiet ikke er låst og det er mulig å gjennomføre studiet på fulltid er det studentens faktiske gjennomføringstid som er avgjørende for retten til dagpenger. NAV har tidligere vedtatt tilbakebetalingskrav når studieprogresjonen er fleksibel. De mener da at den ikke eksplisitt er lagt opp slik at den kan kombineres med fullt arbeid på dagtid slik det kreves etter loven. Trygderetten uttalte som begrunnelse for et vedtaks ugyldighet at så lenge studiet gjennomføres med den progresjon studenten har opplyst at skal følges og denne er under 50 % av normal progresjon og utenfor normal arbeidstid, så er retten til å motta dagpenger i behold.

Vedtak om tilbakebetaling ble kjent ugyldig

I en nylig sak for Osloadvokatene begrunnet NAV vedtak om tilbakebetaling med at det er læringsstedets særskilte opplegg som skal vurderes og ikke hvordan den enkelte student legger det opp. Studenten hadde fulgt studiet på deltid med ca 25 %, men NAV mente at det kun var relevant om det forelå en fastlagt studieprogresjon fra lærestedet. Retten var enig med Osloadvokatene i at dette klart stred med trygderettens praksis. Vedtaket ble kjent ugyldig. Retten uttalte her at studiet var eksplisitt lagt opp slik at studenten kunne følge det på kveldstid med en belastning på under 50 %. Dette ville ikke kollidere med arbeid. Vilkåret for dagpenger var dermed oppfylt.

Har du fått avslag på dagpenger og mener det er uriktig?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokat Lene Wallem
tlf +47 932 69 811 eller  epost på wallem@advokat.no

Relaterte saker:

Har du fått avslag på søknad om ytelser fra NAV?
Har du fått avslag på AAP/arbeidsavklaringspenger?