Hvilke regler gjelder for prøvetiden i arbeidsmarkedet?


Hvilke rettigheter har du i forbindelse med prøvetiden, ansettelse, eventuell forlengelse og oppsigelse?

Det er lov å avtale prøvetid ved ansettelse

Det kan være vanskelig å vite hvorvidt en person egner seg for en bestemt stilling og passer inn i et arbeidsmiljø kun på bakgrunn at et intervju.
Lovgiver har av denne grunn gitt arbeidsgiver en lovbestemt rett til å avtale prøvetid, jf. arbeidsmiljøloven § 14 – 6. Formålet med prøvetid er at arbeidsgiver skal få muligheten til å prøve arbeidstakers egnethet til stillingen og ha en utvidet adgang til oppsigelse. Arbeidstakers rettigheter er altså innskrenket i prøvetiden, men hva medfører dette, og når er det egentlig avtalt prøvetid?

Prøvetid må avtales skriftlig

En avtale om prøvetid innskrenker arbeidstakers rettigheter. Det er derfor et vilkår etter Arbeidsmiljøloven (aml.) § 15 – 6, 1 ledd at en avtale om prøvetid skal være skriftlig.

Lengden på prøvetiden

Det følger videre av aml. § 14 – 6 bokstav e) at arbeidsavtalen skal angi prøvetidens lengde. I henhold til alm. § 15 – 6 nr. 3 kan prøvetiden ikke være lengre enn seks måneder. Dersom arbeidstaker blir skriftlig orientert, har imidlertid arbeidsgiver mulighet til å forlenge prøvetiden. Dette gjelder kun i helt spesifikke tilfeller, hvor arbeidstaker har vært fraværende i prøvetiden. Fraværsgrunner kan f.eks. være sykdom eller svangerskapspermisjon. Prøvetiden vil da kunne forlenges tilsvarende arbeidstakers fravær.

Ny prøvetid

Høyesterett avsa i 1996 en dom som fastslo at det ikke er anledning til å avtale ny prøvetid dersom man går fra en vikar stilling til en fast stilling som er tilsvarende eller tilnærmet lik den man hadde. Går man derimot over i en ny stilling av ulik karakter hos samme arbeidsgiver, har Høyesterett i en dom fra 1997 fastslått at arbeidsgiver har anledning til å avtale en ny prøvetid.

Oppsagt i prøvetiden – 200.000 i erstatning etter hjelp fra Osloadvokatene

Oppsagt i prøvetiden – 200.000 i erstatning etter hjelp fra Osloadvokatene

Oppsagt i prøvetiden? Under prøvetiden er det en utvidet oppsigelsesadgang. Men dette betyr ikke at du er uten rettigheter. Kontakt Osloadvokatene!

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/oppsagt-i-provetiden/

Oppsigelse i prøvetiden

Det fremgår av loven at partene står fritt til å avtale oppsigelsestidens lengde i prøvetiden. Er oppsigelsestid derimot ikke avtalt, følger det av aml. § 15-3 nr. 7 at oppsigelse kan meddeles med 14 dagers varsel. I motsetning til oppsigelse etter prøvetid, løper oppsigelse i prøvetiden fra dato til dato, ikke første i påfølgende måned.

Da hovedformålet med prøvetid er at arbeidsgiver skal har utvidet oppsigelsadgang følger det at en prøvetidsansatt har et noe svakere stillingsvern enn en ansatt som sies opp etter prøvetidens utløp. Det fremgår av aml. § 15-6 nr. 1 at oppsigelse kan begrunnes med arbeidstakers pålitelighet, faglige dyktighet og tilpasning til arbeidet.

Det stilles imidlertid krav til at arbeidsgiver før meddelelse av oppsigelse må har gitt nødvendig og tilstrekkelig opplæring. Videre er det klart at arbeidsgiver ikke kan forvente en ideal ytelse av arbeidstaker, men at det kan forventes at arbeidstaker ligger på et gjennomsnittlig nivå. Arbeidstaker må videre få en relevant tilbakemelding på eventuelle feil, slik at vedkommende har en mulighet til å korrigere sin utførelse av arbeidet. Av dette følger det at arbeidstaker må bli gitt tilstrekkelig tid til å tilpasse seg arbeidet og få vist sine kvalifikasjoner.

Til sist er det helt klart at en oppsigelse ikke skal kunne komme som en overraskelse på arbeidstaker, se Ot.prp. nr. 50 (1993-94) s. 163.

Har du spørsmål om prøvetid?

Kontakt Osloadvokatene
ved arbeidsrettsadvokat Anne Kathrine Fokk

epost fokk@advokat.no eller tlf. +47 92039 174

Relevante saker:

Hvilke oppsigelsesfrister gjelder i arbeidsforhold
Formkrav til oppsigelse