Osloadvokatene vant i Høyesterett!


I en prinsipiell avgjørelse slo Høyesterett fast at studenter har rett til å få prøvd fuskesaken sin for domstolene. Regjeringsadvokaten som representerte Universitetet i Oslo ble ikke hørt med at søksmålsadgangen bortfaller når utestengelsen er fullført.

Utestengt pga fusk i et semester

Universitetet i Oslo hadde mistanke om fusk og fattet derfor vedtak om annullering av eksamen, han ble også utestengt pga fusk i et semester. Studenten engasjerte advokat Svein Wennevik ved Osloadvokatene som klaget på vedtaket, men klagenemnden opprettholdt utestengelsen. For å kunne prøve gyldigheten av klagenemndens vedtak måtte saken bringes inn for domstolene.

Mente saken tilhørte fortiden

Universitetet mente at saken måtte avvises da studenten ikke lenger hadde rettslig interesse i å få saken avgjort. Utestengelsen var nemlig fullført. Advokat Wennevik fastholdt at studenten stadig hadde interesse i å få saken avgjort.

Helt til Høyesterett

Studenten fikk medhold i tingretten, men Universitetet anket saken inn for lagmannsretten. Lagmannsretten kom til motsatt resultat. Lagmannsrettens avgjørelse ble anket til Høyesterett. Spørsmålet var prinsipielt.

Har du blitt mistenkt for fusk på eksamen? Osloadvokatene hjelper deg!

Dersom du har fått beskjed om mistanke om fusk på eksamen kan det være avgjørende for den videre saksgangen om du tar kontakt med advokat.

osloadvokatene.no/privat/mistanke-fusk-eksamen/

Utestengt pga fusk har straffepreg

Høyesterett viste til at vedtaket har straffepreg.

Studentenes rett til domstolsprøving er begrunnet i særlige rettssikkerhetsbetraktninger fordi vedtak om bortvisning og utestenging vil innebære vesentlige inngrep for de studenter det gjelder. Det er derfor viktig at studentene gis reelle muligheter for å overprøve vedtak av en slik karakter

En illusorisk prøvingsrett

Retten hadde derfor vanskelig for å forstå at søksmålsadgangen bare skulle gjelde før utestengelsen var gjennomført. For ofte vil det være tilfelle at utestengelsen er påbegynt mens saken er til behandling i klagenemnden. Ved en eventuell anke vil gjerne utestengingen være fullført. Etter Universitetets syn skulle ikke studenten ha mulighet til da å prøve vedtaket videre. Høyesterett mente dette ville gi en illusorisk prøvingsrett.

Har rett til å prøve saken

Avgjørelsen er en seier for studenters rettssikkerhet. Høyesteretts avgjørelse betyr at saker om fusk og utestenging kan prøves av domstolene selv om utestengelsen er gjennomført. Det er dermed slått fast at studenters prøvingsrett er reell.

Har du blitt utestengt pga fusk eller fått eksamen annullert?

Osloadvokatene tar saken din! Kontakt oss i dag på epost eller telefon 22 82 84 40