Vi hjelper deg som har blitt ufør å sikre deg uføretrygden du har krav på


Uføretrygd skal sikre inntekt til personer med varig nedsatt inntektsevne som følge av sykdom eller skade.

Vilkårene for å innvilge uføretrygd når du har blitt ufør kan virke omfattende og kompliserte. Feiltrinn kan få store konsekvenser for hvor mye du får utbetalt. Osloadvokatene hjelper deg så du får det du har krav på.

Har du blitt ufør og fått avslag fra NAV, kan du få fri rettshjelp

Hvis du har fått avslag fra NAV kan du ha rett til fri rettshjelp hos Osloadvokatene. Vi vil søke om fri rettshjelp for deg.

I saker der du har fått avslag fra NAV vil inntektene ofte være lave, slik at vilkårene for fri rettshjelp vil være oppfylt. Det kan ha betydning om samboeren/ektefellen din har en høy inntekt, eller om du har en høy formue. Advokaten hos Osloadvokatene vil gjennomgå reglene med deg i første møte her, slik at du kan være trygg i forhold til advokatutgifter. I saker der man får fri rettshjelp er det en liten egenandel.

Lovens vilkår for uføretrygd

Loven oppstiller en rekke vilkår for å få rett til uføretrygd:

  • Aldersvilkåret: Søker må være mellom 18 og 67 år
  • Medlemskap i folketrygden
  • Sykdom eller skade må være hovedårsaken til din nedsatte inntektsevne
  • Inntektsevnen må være nedsatt med minst 50% som følge av sykdom eller skade
  • Du må ha gjennomført hensiktsmessig behandling
  • Hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak må være gjennomført

Hvorvidt vilkårene er oppfylt, avhenger av grundige og til dels kompliserte juridiske og medisinske vurderinger. Vilkårene legger videre opp til en stor grad av skjønn, som innebærer en større frihet for saksbehandlerne til å vurdere om vilkåret i det enkelte tilfellet er oppfylt. Dette medfører at det ofte kan bli gjort feil fra NAV sin side. Vi har i flere tilfeller erfart at saksbehandlerne tolker loven feil, og en slik feil innebærer at NAV må oppheve sitt vedtak. Det hender også at NAVs skjønnsutøvelse er for streng, eller at de ikke sørger for at saken er godt nok utredet før vedtaket fattes.

Advokatbistand

Vinner du frem i klagesaken, skal NAV dekke advokatutgiftene. Dersom du har lav inntekt/formue, vil du som nevnt dessuten ha krav på advokatbistand i klagesaken uavhengig av om klagen fører frem eller ikke.

Har du fått avslag på uføretrygd (eller andre ytelser), bør du kontakte advokat med trygderettslig erfaring for bistand til å utarbeide en klage. En advokat vil ofte oppdage feil og mangler ved nav sitt vedtak, som personer uten relevant kompetanse og erfaring ikke er i stand til å se. Dette kan være avgjørende for om du vinner frem i klagesaken eller ikke.
Husk at det løper klagefrist fra dagen du mottar vedtaket (3 el. 6 uker).

Har du blitt ufør og fått avslag av fra NAV?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokat Lene Wallem wallem@advokat.no
Send meg gjerne en epost hvor du skriver kort om saken din, så vil jeg se på den og kontakte deg.

tlf 93 26 98 11

Relevante saker:

NAV avslo søknad om uføretrygd for tidlig
NAVs overprøving av legenes vurdering