Hva koster advokat i trygdesak? Har jeg krav på fri rettshjelp?


Dersom du har fått avslag fra NAV kan du ha rett til på fri rettshjelp hos Osloadvokatene. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker kostnader for advokat.

Har du fått avslag på trygdesak fra NAV har du rett til å klage. Det kan være avgjørende for om du vinner frem i klagesaken med juridisk bistand.

Fri rettshjelp i trygdesak er en såkalt behovsprøvd ytelse

Dette innebærer at det er satt en inntektsgrense. Personer som har inntekt over inntektsgrensen har ikke krav på fri rettshjelp. Inntektsgrensen ligger på en årlig bruttoinntekt på 350 000,- for enslige, og brutto årsinntekt på 540 000,- for samboere og gifte. Hvorvidt du har krav på fri rettshjelp er derfor betinget av at inntekten din ligger under den fastsatte inntektsgrensen.

Videre er retten til å motta fri rettshjelp betinget av at nettoformue ligger under en fastsatt grense. Formuegrensen er på 100 000,- for både enslige, ektefeller og samboere. Ved vurderingen av formuesverdier ses det bort i fra formue som består av egen bolig eller driftsmidler av normal verdi.

Dersom din inntekt og formue overstiger de fastsatte inntekts- og formuesgrensene, kan du unntaksvis motta fri rettshjelp hvis kostnadene for advokat blir betydelige i forhold til din inntekt og formue.

Osloadvokatene ordner med hvilke skjemaer du må signere og søker om fri rettshjelp for deg. Reglene for fri rettshjelp vil videre bli gjennomgått med deg i første møte, slik at du er trygg i forhold til utgifter til advokat. I saker der du får fri rettshjelp er det en liten egenandel.

Sakskostnader ved medhold

Du kan få dekket sakskostnader som har vært nødvendige i klagesak etter forvaltningsloven § 36. Etter denne bestemmelsen gjelder det ingen inntektsgrense eller formuesgrense, i motsetning til retten til fri rettshjelp. En forutsetning for dekning av sakskostnadene er imidlertid at vedtaket blir «endret til gunst» for deg.

Dersom du først har fått avslag, men deretter får medhold i klagesaken, har du altså krav på å få dekket utgiftene til juridisk bistand som har vært nødvendige for å få medhold. Hensynet bak dette er at du skal slippe å dekke kostnader som følge av at saksbehandlingen har vært ulovlig eller uforsvarlig.

Har du fått avslag på trygdesak fra NAV?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokat Lene Wallem wallem@advokat.no
Send meg gjerne en epost hvor du skriver kort om saken din, så vil jeg se på den og kontakte deg.

tlf 93 26 98 11

Relevante saker:

NAV avslo søknad om uføretrygd for tidlig
NAVs overprøving av legenes vurdering