Har du fått avslag på søknad om uføretrygd?


Uføretrygd skal sikre inntekt til personer som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade.

Loven stiller en rekke vilkår for når uføretrygd kan innvilges, samtidig som det finnes ulike regler for beregning av uføretrygden. Det gjelder f.eks. særregler for uføretrygd til personer som blir uføre i ung alder, og for personer som blir uføre pga yrkesskade. Et høyt antall klagesaken gjelder nettopp uføretrygd. Klagesakene knytter seg som oftest opp mot lovens vilkår for å bli innvilget uføretrygd, men vi ser også klagesaker som knytter seg til beregningen.

Vilkår for uføretrygd:

  • Søker må være mellom 18 og 67 år
  • Medlemskap i folketrygden (særregler ved yrkesskade)
  •  Sykdom/skade er hovedårsaken til nedsatt inntektsevne
  • Hensiktsmessig behandling må være gjennomført
  • Hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak må være gjennomført
  • Inntektsevnen må være nedsatt med minst 50% pga. sykdom/skade (særregler ved yrkesskade og ved aap på søknadstidspunkt)

Skal utøves skjønn

Lovens vilkår forutsetter at det foretas grundige juridiske og medisinske vurderinger, og det skal utøves en betydelig grad av skjønn. Vår erfaring er at det gjøres en rekke feil fra nav sin side i disse sakene. Det kan være feiltolkning av regelverket, en for streng skjønnsutøvelse eller at det begås saksbehandlingsfeil. Et typisk eksempel på det sistnevnte er at nav ikke sørger for å utrede saken på en tilfredsstillende måte før vedtak fattes, eller at de legger uriktig faktum til grunn for vedtaket.

Ung ufør

For personer som blir varig uføre i ung alder, finnes det særregler som skal sikre noe høyere uførepensjon enn det som følger av de ordinære reglene. Fordelsreglene kommer til anvendelse hvis varig uførhet inntreffer før fylte 26 år. Det er imidlertid ikke slik at alle som blir varig uføre før fylte 26 år, får uføretrygden beregnet etter fordelsreglene. Loven angir også et alvorlighetskriterie; det er må foreligge en klart dokumentert, varig og alvorlig skade/sykdom.

Uføretrygd ved yrkesskade

Dersom uførheten helt eller delvis skyldes yrkesskade, skal uføretrygden beregnes etter egne regler. Dette gjelder imidlertid bare hvor fordelsreglene ved yrkesskade gir høyer uføretrygd enn de ordinære reglene.

Advokatbistand

Vinner du frem i klagesaken, skal NAV dekke advokatutgiftene. Dersom du har lav inntekt/formue, vil du som nevnt dessuten ha krav på advokatbistand i klagesaken uavhengig av om klagen fører frem eller ikke(fri rettshjelp).

Har du fått avslag på uføretrygd (eller andre ytelser), bør du kontakte advokat med trygderettslig erfaring for bistand til å utarbeide en klage. En advokat vil ofte oppdage feil og mangler ved NAV sitt vedtak, som personer uten relevant kompetanse og erfaring ikke er i stand til å se. Dette kan være avgjørende for om du vinner frem i klagesaken eller ikke.
Husk at det løper klagefrist fra dagen du mottar vedtaket (3 el. 6 uker).


Relaterte artikler