Derfor gir NAV aap avslag


Avslag på arbeidsavklaringspenger vil være begrunnet med at søkeren ikke oppfyller lovens vilkår. Det hører imidlertid ikke til skjeldenhetene at NAV begår saksbehandlingsfeil som gjør avslaget ugyldig. Spørsmålet er derfor om NAV har begått saksbehandlingsfeil som kan ha virket inn på det endelige vedtaket.

NAV er bundet av forvaltningsloven

Forvaltningslovens saksbehandlingsregler skal sikre forsvarlig saksbehandling i blant annet NAV. Hvis NAV har gjort saksbehandlingsfeil kan dette føre til at aap avslag blir ugyldig.

Redusert med minst halvparten

Det er folketrygdloven kapittel 11 som angir vilkårene for rett til arbeidsavklaringspenger. Det er ofte vilkårene om nedsatt arbeidsevne og årsakskravet i § 11-5 som blir problematisert av NAV. «Sykdom, skade eller lyte» må ha ført til nedsatt arbeidsevne. For å ha rett på arbeidsavklaringspenger må arbeidsevnen være redusert med minst halvparten, jf. § 11-13.

Avgrensing mot sosiale problemer

Det er et medisinsk sykdomsbegrep som benyttes. Begrepet «sykdom» omfatter ikke bare fysiske lidelser, også psykiske plager omfattes. Disse må avgrenses mot sosiale problemer. Denne grensedragningen er ikke alltid like enkel som den i utgangspunktet kan virke.

Avslag på arbeidsavklaringspenger omgjort av Trygderetten!

NAV fattet vedtak om avslag på arbeidsavklaringspenger. I klagesak mot NAV kan du få fri rettshjelp hos Osloadvokatene. Trygderetten omgjorde NAVs vedtak!

osloadvokatene.no/erstatning/nav/avslag-pa-arbeidsavklaringspenger/

Konsekvensen av lidelsen er avgjørende

Det er ikke den medisinske lidelsen i seg selv som er avgjørende. Det er konsekvensen lidelsen har for arbeidsevnen som skal vurderes. Det sentrale i denne vurderingen er muligheten til å stå i arbeid. At arbeidet er dårligere betalt eller har lavere status er uten betydning. Arbeidsevnen skal vurderes opp mot et hvert inntektsgivende arbeid, også deltidsarbeid. Når arbeidsevnen skal vurderes er det situasjonen før sykdommen som skal sammenlignes med situasjonen etter sykdommen. Hvis du tidligere jobbet 100% vil du ikke ha rett på arbeidsavklaringspenger dersom du er i stand til å jobbe 55%.

Vesentlig medvirkende årsak

Loven oppstiller et krav om årsakssammenheng mellom sykdommen og den nedsatte arbeidsevnen. Dette kravet er ikke like strengt som for å ha rett på uføretrygd – hvor sykdommen må være hovedårsaken til nedsatt inntektsevne. Det stilles imidlertid et krav om at sykdommen må være en «vesentlig medvirkende årsak» til den nedsatte arbeidsevnen. Dermed kan du fortsatt ha krav på arbeidsavklaringspenger selv om andre forhold også har medvirket til nedsettelsen.

Tanken bak arbeidsavklaringspenger er å undersøke om du kan komme tilbake i arbeid, og dermed forsørge deg selv eller om du må over på uføretrygd. Arbeidsavklaringspenger skal sikre inntekt mens du får behandling eller annen oppfølging for å bedre arbeidsevnen. Målet er at flest mulig skal være i stand til å forsørge seg selv.

Dette bør du gjøre hvis du får aap avslag fra NAV

Dersom NAV avslår søknaden din bør du vurdere å klage på vedtaket. På grunn av det store antallet saker NAV behandler hvert år er det ikke til å unngå at det gjøres feil i saksbehandlingen. Det kan dreie seg om ting NAV har oversett eller forhold de har vurdert feil. Dette gjelder også ved aap avslag. NAV har en plikt til å sørge for at saken er så opplyst som mulig før de fatter vedtak. Hvis saken ikke er tilstrekkelig opplyst er det uforsvarlig av forvaltningen å fatte vedtak. Har forvaltningen brutt dette undersøkelsesprinsippet kan det føre til at vedtaket må kjennes ugyldig.

Hvis du vil klage på et avslag fra NAV kan det lønne seg å få en advokat til å utforme klagen. Våre advokater har hvert år mange saker mot NAV og kan derfor denne prosessen svært godt. Ved å bruke en advokat som er spesialist på trygderett kan du være trygg på at du får bistand av en som alltid har oppdatert kunnskap om NAV. Ved klage på aap avslag kan du også ha krav på fri rettshjelp.

 


Relaterte artikler