Hva skal til for å heve båtkjøpet?


Mange båteiere opplever at forventningene ved kjøpet ikke innfris, for eksempel ved at det oppstår ulike problemer med båten, at dens egenskaper ikke samsvarer med den betalte prisen, eller ved at selgerens opplysninger har vist seg å være misvisende eller uriktige. I slike tilfeller kan det være nærliggende å fremsette et krav om heving.  

Å heve båtkjøpet betyr at kjøper får tilbake kjøpesummen, mens selger får tilbake båten. Partene skal altså restituere de mottatte ytelsene.

Hvilken lov gjelder?

Ved kjøp av båt gjelder forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Dersom kjøperen er en forbruker, og selger er en næringsdrivende (for eksempel et båtsenter), gjelder forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpslovens formål er å beskytte kjøperen(forbrukeren) i større grad enn kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven bygger på en presumsjon om at forbrukeren er den svakere part i forbrukerforholdet, og dermed er loven ufravikelig til skade for forbrukeren. Dette innebærer at det aldri kan avtales vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven.

Er båtkjøpet inngått mellom to private parter (for eksempel gjennom finn.no), regulerer kjøpsloven kjøpsforholdet. Det samme gjelder dersom kjøpet er inngått mellom to næringsdrivende parter.

Forskjellen mellom disse to lovene viser seg særlig i hevingssituasjoner. I forbrukerkjøpsloven stilles det et mildere krav til mangelens art og betydning enn etter kjøpsloven. I kjøpsloven er vilkåret for heving at mangelen er «vesentlig», mens etter forbrukerkjøpsloven er hevingsvilkåret at mangelen «ikke er uvesentlig». Det kan derfor være en fordel om båtkjøpet reguleres av forbrukerkjøpsloven.

Det må foreligge en mangel ved båten

Den første betingelsen for å kunne heve båtkjøpet, er at det foreligger en mangel ved båten. Hva som kan medføre at det foreligger en mangel ved båten er svært vidt, men hovedregelen er at det vil foreligge en mangel dersom båten ikke samsvarer med det kjøper og selger har avtalt. Er det avtalt at båten skal være hvit, vil det foreligge en mangel dersom den leverte båten er grå. Dette gjelder selv om den leverte båten er like bra som den hvite, eller til og med bedre.

En annen årsak til at det kan foreligge en mangel ved båten, er at den ikke tilfredsstiller kravet til alminnelig god vare. Du skal ikke avfinne deg med mindreverdige produkter. Høyesterett har uttrykt dette slik at dersom kjøperen har «skjellig eller rimelig grunn til å besvære seg over tingen», vil det foreligge en mangel.

Er det gitt uriktige eller misvisende opplysninger om båten, enten av selgeren eller i markedsføring, kan dette innebære at det foreligger en mangel. Det samme gjelder hvis selgeren har unnlatt å opplyse deg om forhold ved båten som du hadde grunn til å regne med å få.

Du må reklamere

Den andre betingelsen for å heve båtkjøpet, er at du reklamerer i henhold til lovens krav om reklamasjon. Å reklamere betyr at du gir melding til selgeren om at det foreligger en mangel ved tingen, og at du ønsker å gjøre mangelen gjeldende. Både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven oppstiller en relativ reklamasjonsfrist, dvs. den fristen du har på å reklamere fra det tidspunktet du oppdaget mangelen eller burde ha oppdaget mangelen. Kravet er at man reklamerer «innen rimelig tid» etter at mangelen ble oppdaget. Etter forbrukerkjøpsloven kan denne fristen aldri være kortere enn to måneder.

Det oppstilles også en absolutt reklamasjonsfrist. Den absolutte reklamasjonsfristen er på 2 år, eventuelt 5 år, og innebærer at man aldri kan reklamere etter utløpet av denne fristen. Dersom det foreligger en mangel ved tingen vil denne være uten betydning, som følge av at den absolutte reklamasjonsfristen er utløpt.

Hevingsvilkåret

Den siste betingelsen for å heve båtkjøpet, er at hevingsvilkåret er oppfylt. Hevingsvilkåret er som nevnt forskjellig i forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Etter forbrukerkjøpsloven er vilkåret at mangelen ikke er uvesentlig, mens vilkåret etter kjøpsloven er at mangelen er vesentlig. Dette innebærer at terskelen for heving er lavere i forbrukerkjøpsloven. For øvrig vil momentene i hevingsvurderingen være de samme.

Høyesterett har lagt til grunn at kjøperen kan heve kjøpet dersom han har en «rimelig grunn for å si seg løst fra kontrakten». I vurderingen av om kjøperen har en slik rimelig grunn, skal det blant annet legges vekt på avviket fra riktig oppfyllelse,  hvilken betydning mangelen har for kjøperen, mangelens art og omfang, om selgeren er å bebreide og annet. Det skal altså foretas en sammensatt helhetsvurdering av en rekke momenter. For eksempel vil hevingsvilkåret være oppfylt dersom det er stadige feil ved båten.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp. 

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Har du spørsmål om båtkjøpet?

Relaterte saker:

Kjøpte båt med diesellekkasje
Båten tok inn vann