Hvilke krav stilles til en oppsigelse fra arbeidsgiver?


Det normale er at et arbeidsforhold avsluttes ved en oppsigelse enten fra arbeidsgiver eller arbeidstaker. I de tilfeller arbeidstaker selv ønsker å si opp sin stilling gjelder det ikke noen krav til oppsigelsen utover at den må leveres skriftlig til arbeidsgiver. Dersom det derimot er arbeidsgiver som ønsker å si opp en av sine ansatte, gjelder det en rekke krav til oppsigelsen. I tillegg til at oppsigelsen må være saklig begrunnet, gjelder det flere saksbehandlingsregler som skal sikre at oppsigelsen hviler på en grundig og forsvarlig vurdering. I denne artikkelen vil det gjøres rede for hvilke krav som stilles til en lovlig oppsigelse fra arbeidsgiver.

Oppsigelsen må være saklig begrunnet

For at en arbeidstaker lovlig skal kunne si opp en ansatt, stilles det krav til at oppsigelsen må være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Generelt kan man si at kravet til saklighet innebærer at oppsigelse må fremstå som en rimelig og naturlig reaksjon på bakgrunn av de aktuelle omstendighetene.

Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold

Ved oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold kreves det at det aktuelle forholdet kan føres tilbake til arbeidstakeren. Videre må det aktuelle forholdet være egnet til å påføre virksomheten ulemper, skader eller tap. Det er vanskelig å oppstille en uttømmende liste for hvilke forhold som kan utgjøre en oppsigelsesgrunn, og hvert tilfelle må vurderes konkret.

Noen eksempler på forhold som vil kunne danne grunnlag for en saklig oppsigelse er manglende arbeidsprestasjoner, ordrenekt, straffbare og ulovlige handlinger, bruk av rusmidler i tjeneste, eller brudd på lojalitetsplikten, arbeidsplikten eller taushetsplikten.

Osloadvokatene – Oppsigelsen ble kjent ugyldig – arbeidstaker fikk oppreisning

Osloadvokatene – Oppsigelsen ble kjent ugyldig – arbeidstaker fikk oppreisning

En arbeidstaker fikk medhold i kravet om at oppsigelsen var usaklig. Oppsigelsen ble kjent ugyldig og arbeidstaker fikk oppreisning.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/oppsigelsen-ble-kjent-ugyldig-arbeidstaker-fikk-oppreisning/

Oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold

Ved oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold må det foreligge et bedriftsøkonomisk eller bedriftsmessig behov som gjør at oppsigelse er nødvendig. Så lenge arbeidsgiver kan dokumentere et bedriftsøkonomisk behov, vil økonomiske begrunnelser for en oppsigelse som hovedregel være saklig.

En oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold må også være saklig begrunnet overfor den enkelte som blir sagt opp. Dette innebærer at arbeidsgiver må ta utgangspunkt i saklige utvelgelseskriterier når han skal avgjøre hvem av de ansatte som skal sies opp. Selv om ansiennitet ofte vil være et tungtveiende moment, kan også for eksempel kvalifikasjoner, egnethet og sosiale hensyn være saklige momenter som arbeidsgiver kan vektlegge ved utvelgelsesprosessen.

Plikt til å avholde drøftelsesmøte i forkant av oppsigelsen

Før arbeidsgiver treffer en beslutning om oppsigelse, skal dette så langt det er mulig drøftes med arbeidstakeren. Arbeidsgiver har derfor en plikt til å gjennomføre et drøftelsesmøte med arbeidstakeren i forkant av oppsigelsen, og under drøftelsesmøtet skal arbeidstakeren gis mulighet til å fremsette sitt syn på saken. Formålet med drøftelsesplikten er å sikre at beslutningen bygger på et korrekt faktisk grunnlag.

Innkalt til drøftelsesmøte? Her får du seks gode råd fra Osloadvokatene

Innkalt til drøftelsesmøte? Her får du seks gode råd fra Osloadvokatene

Les mer om hvilke råd du bør følge dersom du har blitt innkalt til drøftelsesmøte av arbeidsgiver. Ønsker du advokatbistand hjelper vi deg.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/seks-gode-rad-nar-du-blir-innkalt-til-droftelsesmote/

Oppsigelsen skal være skriftlig

En oppsigelse fra arbeidsgiver skal være skriftlig. Videre må oppsigelsen inneholde opplysninger om arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger og til å reise søksmål. Oppsigelsen skal også inneholde opplysninger om arbeidstakerens rett til å fortsette i stillingen så lenge forhandlinger og et eventuelt søksmål pågår.

Arbeidsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker består i oppsigelsestiden

Arbeidsmiljølovens hovedregel er at det gjelder en oppsigelsesfrist på én måned. Regelen kan imidlertid fravikes ved avtale, og i flere arbeidsforhold har partene avtalt en lengre oppsigelsesfrist. Ved oppsigelse i prøvetiden gjelder det en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager med mindre noe annet er skriftlig avtalt.

I oppsigelsestiden består arbeidsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på samme måte som tidligere. Arbeidstakeren har dermed en rett og en plikt til å oppfylle sine plikter i henhold til avtalen. Arbeidsgiver har på sin side plikt til å utbetale lønn og andre ytelser som arbeidstakeren har krav på etter arbeidsforholdet.

Osloadvokatene – Hva er egentlig en avskjed og hvilke rettigheter har du som arbeidstaker?

Osloadvokatene – Hva er egentlig en avskjed og hvilke rettigheter har du som arbeidstaker?

Avskjed er en strengere reaksjon enn en oppsigelse, og innebærer at arbeidstakeren må forlate arbeidsstedet med umiddelbar virkning.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/hva-er-egentlig-en-avskjed-og-hvilke-rettigheter-har-du-som-arbeidstaker/

Virkninger av en urettmessig oppsigelse

En arbeidstaker som har mottatt en urettmessig oppsigelse kan kreve at oppsigelsen kjennes ugyldig og vil som hovedregel ha krav på å komme tilbake i stillingen. I tillegg kan arbeidstakeren bli tilkjent erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk skade som følge av den urettmessige oppsigelsen.

Har du behov for hjelp i forbindelse med en oppsigelse? 

Osloadvokatene har flere advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker innen arbeidsrett. Ta kontakt på mail eller telefon dersom du ønsker en vurdering av din sak og råd om hvordan du best går frem videre. Våre advokater blir også gjerne med deg i drøftelsesmøte eller i forhandlingsmøter dersom du ønsker det.


Relaterte artikler