Formkrav til oppsigelse


For at en oppsigelse skal være gyldig må lovens formkrav være overholdt. Overholder ikke oppsigelsen disse kravene er den ugyldig.

Selv om en oppsigelse er saklig begrunnet kan den være ugyldig. Dette fordi loven stiller formkrav til oppsigelse.

Formkrav til oppsigelse

En grunnleggende forutsetning for at en oppsigelse skal være gyldig er at oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidstakers eller arbeidsgivers forhold.

Krav om skriftlighet

For det første stilles det i arbeidsmiljøloven § 15-4 krav om skriftlig oppsigelse. En muntlig oppsigelse er altså ikke gyldig.

Videre skal oppsigelsen være overlevert til arbeidstakeren personlig eller sendt i rekkomandert brev til arbeidstakerens oppgitte adresse. Oppsigelsen skal først anses for å ha funnet sted når den er kommet frem til arbeidstakeren. En oppsigelse som blir borte i posten er altså ikke virksom.

Krav til innholdet i oppsigelsen

Ytterligere stiller loven krav til oppsigelsen innhold.

  • Oppsigelsen skal for det første inneholde informasjon om arbeidstakers rett til å kreve forhandling og retten til å reise søksmål.
  • Videre skal oppsigelsen inneholde opplysninger og hvilke frister arbeidstakeren må forholde seg til dersom han eller hun vil kreve forhandling, reise søksmål eller ønsker å fremme krav om å fortsette i stillingen.
  • I tillegg skal oppsigelsen inneholde informasjon om arbeidstakers rett til å fortsette i stillingen etter arbeidsmiljøloven §§ 17-3, 17-4 og 15-11.
  • Oppsigelsen skal også inneholde opplysninger om hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.
  • Dersom oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold skal den også inneholde reglene om fortrinnsrett til ny stilling som følger av arbeidsmiljøloven § 14-2.
  • Hvis arbeidstaker krever det, skal oppsigelsen også inneholde omstendighetene som arbeidsgiver begrunner oppsigelsen i.

Oppsigelsen er ugyldig dersom den ikke tilfredsstiller disse formkravene. For å få oppsigelsen kjent ugyldig må arbeidtakeren gå til søksmål innen 4 måneder etter at han eller hun mottok oppsigelsen. Rettsvirkningen av dom på ugylighet er at arbeidtakeren kan ha krav på erstatning.

Oppsigelse fra arbeidstakers side

Dersom det er arbeidstaker som sier opp stillingen gjelder det ingen formkrav for oppsigelsen, bortsett fra at den skal være skriftlig.

Osloadvokatene hjelper deg

Reglene i arbeidsmiljøloven kan være både kompliserte og uklare. I mange situasjoner vil det derfor være helt avgjørende med bistand fra en advokat.

I både avskjeds- og oppsigelsessaker kan du som arbeidstaker ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker kostnader for advokat. Hvorvidt du har krav på fri rettshjelp beror på om din brutto årsinntekt og nettoformue ligger under en fastsatt grense.
Les mer om fri rettshjelp

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Vi vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Kontakt Osloadvokatene om du har spørsmål om formkrav til oppsigelse

Kontakt advokat Kjersti Bolstad 
Telefon 905 93 204, epost kjersti.bolstad@advokat.no

Relaterte saker:

Oppsigelse i prøvetid – hva er mine rettigheter?
Når er en oppsigelse gyldig