Arbeidsgivers plikter ved oppfølging av sykemelding


Hva bør du som arbeidsgiver gjøre når en av dine ansatte blir sykemeldt. Her følger noen gode råd for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere.

Mange arbeidsgivere kvier seg for å ta kontakt med den ansatte i sykeperioden av ulike årsaker. Det kan skyldes at den ansattes sykemelding er relatert til arbeidsstedet eller at den ansatte er i en vanskelig livssituasjon. Det kan også tenkes at arbeidstaker er vanskelig å komme i dialog med. Det er verdt å merke seg at det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for oppfølgingsdialogen med den sykemeldte.

Arbeidsgivers plikter og oppgaver ved sykemelding

Som arbeidsgiver har du både oppgaver og plikter dersom en av dine medarbeidere blir sykemeldt. Arbeidsgivers plikter er regulert i arbeidsmiljøloven og det kan være klokt å etablere gode rutiner for oppfølging av sykemeldte. Disse rutinene bør følge lovens minstekrav. Det finnes blant annet en egen sykefraværsapp for dette oppfølgingsarbeidet og som hjelper arbeidsgiver med å overholde lovens frister. Det er viktig å merke seg at arbeidsgivers lovpålagte oppfølgingspunkter gjelder uavhengig av om arbeidstaker er helt eller delvis sykmeldt.

Kan arbeidsgiver foreta lønnstrekk etter en feilutbetaling?

Kan arbeidsgiver foreta lønnstrekk etter en feilutbetaling?

Ved feilutbetaling av lønn viser gjerne arbeidsgiveren til en standardklausul i arbeidskontrakten når det gjøres lønnstrekk. Men er forhåndsavtale godt nok?

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/lonnstrekk/

Liste for oppfølging ved sykemelding 

  • Du bør som arbeidsgiver ha fokus på å forebygge sykdom eller skade ved arbeidsplassen. Dette kan hindre lengre sykefravær og bidra til en stabil arbeidskraft
  • Som arbeidsgiver kan du også være med på å forebygge sykefravær for den ansatte gjennom tilrettelegging ved arbeidsplassen. Forebygging hindrer ofte lengre sykefravær og turn over
  • Det må utarbeides en oppfølgingsplan, i samarbeid med arbeidstaker. Det er opp til arbeidstaker hvordan innholdet i oppfølgingsplanen skal være, dette er ikke definert i loven. Det kan avtales faste møter eller jevnlig kontakt mellom partene. I utgangspunktet bør arbeidsgiver ta kontakt, men det kan også avtales at arbeidstaker selv tar kontakt. En rask oppfølging fra arbeidsgivers side ved oppstarten av en sykemelding gir ofte bedre effekt enn å dra det ut i tid
  • Arbeidsgiver er forpliktet til å avholde dialogmøte med arbeidstaker senest 7 uker etter sykemeldingen
  • Arbeidsgiver er forpliktet til å sende rapporteringsskjema og oppfølgingsplan til NAV etter dialogmøte
  • Arbeidsgiver er forpliktet til å delta på dialogmøte med NAV. Det er NAV som innkaller partene og fastlege til møte. Møtet skal holdes senest i uke 26 etter at arbeidsuførheten inntrådte. Legen er forpliktet til å delta i møte og opplyse om pasientens funksjonsevne, men ikke om diagnose.

Arbeidstaker har også en medvirkningsplikt for å få rett til sykepenger. Det stilles krav om plikt til å utprøve funksjonsevnen samt bidra med opplysninger om egen arbeidsevne. Dersom arbeidstaker ikke vil medvirke til oppfølgingstiltak kan det føre til bortfall av sykepenger jfr. Folketrygdloven.

Oppsigelse etter sykemelding

I enkelte tilfeller kan det bli aktuelt med en oppsigelse etter et langt sykefravær. Partene kan da ofte ha ulik oppfatning om adgangen til dette. I slike tilfeller bør en vurdere å kontakte en advokat. Det vil være en fordel for arbeidsgiver dersom han kan vise til en god oppfølging av arbeidstaker under sykefraværsperioden. En god huskeregel for arbeidsgiver er å kunne dokumentere sitt oppfølgingsarbeid mot den ansatt.

Har du spørsmål om sykemelding?

Ta kontakt med Osloadvokatene dersom du har spørsmål angående en sykemelding. Vi har flere advokater som har lang erfaring og høy kompetanse innen arbeidsrett.

Relaterte saker:

Kan du få oppsigelse fra arbeidsplassen på grunn av sykdom?
Oppsigelsesvern ved sykdom