7 millioner i erstatning etter urettmessig oppsigelse


Lagmannsretten avgjorde nylig en sak som gjaldt spørsmålet om en oppsigelse av en helikopterpilot var gyldig. Piloten hadde møtt opp på et kurs, hvor han var kursleder, sterkt preget av alkoholinntak kvelden i forveien.

Hadde jobbet i 17 år

Mannen hadde vært ansatt i Norsk Luftambulanse i 17 år på det tidspunktet han ble sagt opp. På de årene hadde han anslagsvis gjennomført 4 000 redningsoppdrag. Omtrent et halvt år før hendelsene som ledet til oppsigelse, hadde mannen i tillegg til pilot også blitt ansatt som basesjefspilot og instruktør i selskapet.

Skulle holde kurs

I forbindelse med innfasing av en ny helikoptermodell skulle det avholdes teknisk kurs for piloter og redningsmenn som løp over 5 dager. Kurset skulle egentlig holdes av en annen kursleder, men han kunne ikke være der hele uken på grunn av andre gjøremål. Derfor ble det avtalt at mannen, som senere ble oppsagt, skulle være instruktør de to siste kursdagene.

Stort alkoholinntak på kvelden

Mannen ankom kursstedet onsdag kveld og avholdt som planlagt kursopplegget på torsdagen. Kvelden ble avsluttet med felles middag hvor det ble servert alkohol. Mannen ble sittende sammen med et par kursdeltakere utover kvelden og natten. Det var klart at det ble drukket ganske store mengder alkohol. Lagmannsretten la til grunn at mannen gikk til sengs omtrent kl. 03:00.

Planlagt repetisjon ble ikke gjennomført

Mannen møtte ikke opp til frokost og kom forsinket til bussen som skulle frakte instruktøren og deltakerne fra hotellet til kursstedet. Til slutt dukket han opp slik at han ble med bussen. På siste kursdag var det planlagt repetisjon, samt gjennomføring av avsluttende prøve for å fullføre kurset. Det var klart at repetisjonen ikke ble gjennomført. Mannen forklarte at han la opp repetisjonen slik at kursdeltakerne kunne stille spørsmål. Siden ingen hadde spørsmål, ble det ikke repetisjon og prøven ble satt i gang. Alle deltakerne bestod prøven.

Gode råd ved oppsigelse

Gode råd ved oppsigelse

Ved en oppsigelse er det flere ting man må huske på. Osloadvokatene gir deg gode råd du bør ta med deg dersom du blir sagt opp.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/gode-rad-ved-oppsigelse/

Ble ikke gjennomført noen prøveflyging

Arbeidsgiver anførte at to av deltakerne skulle få en prøveflyging på den siste kursdagen. De øvrige deltakerne hadde fått en slik prøveflyging tidligere i kurset med den andre instruktøren. Arbeidsgiver mente derfor at det var lagt opp til at de to siste skulle få tilsvarende tur siste kursdag. Dette var også kursdeltakernes oppfatning. Det ble ikke gjennomført noen prøveflyging den dagen. Det var ubestridt for retten at mannen ikke ville være i stand til å fly helikopter den dagen på grunn av alkoholinntaket kvelden i forveien. Det forelå imidlertid dokumentert øyebetennelse hos mannen som også kunne være årsak til at mannen ikke kunne fly. Lagmannsretten fant det kritikkverdig at mannen ikke hadde gitt beskjed om øyebetennelsen før den dagen flyturen skulle gjennomføres. Likevel var det ikke sannsynliggjort «at det var alkoholinntaket alene som forhindret [mannen] fra å gjennomføre turen».

Må være saklig grunn for oppsigelse

Etter arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd må oppsigelsen være «saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.» I denne saken var oppsigelsen begrunnet i arbeidstakers forhold. Lagmannsretten la til grunn at det gjelder en høy terskel for at en oppsigelse skal være saklig begrunnet. Lagmannsretten viste i denne sammenheng til en dom fra Høyesterett inntatt i Rt. 2009 s. 685 hvor det er uttalt:

Med utgangspunkt i oppsigelsesgrunnlaget og arbeidsavtalen gir bestemmelsen anvisning på en konkret skjønnsmessig avveiing av virksomhetens og den ansattes interesser. Spørsmålet er om det etter en samlet avveiing av begge parters behov, anses rimelig og naturlig at arbeidsforholdet bringes til opphør. Terskelen for å si opp en ansatt er høy, og arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner.

Osloadvokatene – Formfeil ved oppsigelsen ga rett til gjeninntreden

Osloadvokatene – Formfeil ved oppsigelsen ga rett til gjeninntreden

Ved tvist om gyldigheten av en oppsigelse har arbeidstaker vanligvis krav på å stå i stillingen til saken er endelig løst.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/formfeil-ved-oppsigelsen-ga-rett-til-gjeninntreden/

Var ikke saklig grunnlag for oppsigelse

En samlet lagmannsrett var enig i at mannens oppførsel under kurset var klart kritikkverdig og at dette ga grunnlag for å gi en advarsel. Retten delte seg imidlertid i spørsmålet om det var saklig grunnlag for oppsigelse. Flertallet mente at mannens opptreden ikke ga grunnlag for at oppsigelsen var usaklig. Det ble lagt vekt på at det vesentlige av kurset allerede var gjennomført før den siste dagen. Mannen hadde ikke andre oppgaver enn repetisjon og å sette deltakerne i gang med prøven. I tillegg mente flertallet at det hadde betydning at mannen ikke hadde fått noen advarsler om overdreven alkoholbruk tidligere. Episoden fremstod derfor som en enkelthendelse. Det måtte tillegges vekt at det ikke hadde blitt avdekket kritikkverdige forhold tidligere i løpet av 17 års ansettelse.

Fikk 7 millioner i erstatning

Når du er blitt sagt opp uten saklig grunn har du krav på erstatning etter arbeidsmiljøloven § 15-12 andre ledd. Hvor mye som skal utmåles i erstatning skal fastsettes til det retten finner rimelig. I denne saken viste retten til at mannen hadde vært uten inntekt en lang stund på grunn av den urettmessige oppsigelsen. Videre mente lagmannsretten at det ville være vanskelig for mannen å komme tilbake i arbeid som helikopterpilot. Derfor ville det fremtidige inntektstapet være betydelig. Sett hen til mannens høye lønn mente lagmannsretten at erstatningen burde settes til 7 millioner. I tillegg ble mannens arbeidsgiver dømt til å betale mannens sakskostnader på 1,7 millioner kroner.


Relaterte artikler