Når kan verdistigning på boligen skjevdeles?


Det er kun den verdistigning som kan føres tilbake til de opprinnelige skjevdelingsmidlene som kan holdes utenfor delingen.

Utgangspunktet er likedeling

Ved en skilsmisse er utgangspunktet etter ekteskapsloven § 58 at ektefellenes samlede formue skal deles likt. Dette etter at det er gjort fradrag for gjeld. Det kan imidlertid gjøres unntak fra hovedregelen etter § 59. Etter denne bestemmelsen kan verdien av formue som «klart kan føres tilbake til» den ene ektefelles midler skjevdeles. Slike skjevdelingsmidler vil være midler den ene ektefellen hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller gave fra den andre ektefellen. Dette betyr at ektefellen kan holde verdien av egenkapitalen den gikk inn i ekteskapet med, utenfor likedelingen.

Verdistigning på skjevdelingsmidler

Skjevdelingsregelen er en ren verdiregel. Det vil si at avkastning og fortjeneste fra skjevdelingsmidlene, også kan holdes utenfor deling. Dette så lenge fortjenesten klart kan føres tilbake til de opprinnelige skjevdelingsmidlene. Slik fortjeneste kan for eksempel være verdistigning på fast eiendom.

Alminnelig verdistigning og markedsutvikling

Gjennom rettspraksis kan det legges til grunn at den verdistigning som skyldes inflasjon eller markedsutvikling kan holdes utenfor likedelingen. Da verdistigningen er samfunnsskapt, kan den i sin helhet føres tilbake til de opprinnelige skjevdelingsmidlene. Den andre ektefellen kan ikke høste fordeler av slik verdistigning da den ikke kan føres tilbake til den andre ektefellens bidrag eller midler. Utgangspunktet i slike tilfeller er således at hele nåverdien kan skjevdeles.

Når verdistigningen skyldes oppussing

Ved oppussing blir det avgjørende å finne ut hvordan oppussingen er finansiert. Dersom oppussingen i hovedsak er finansiert med skjevdelingsmidler, vil verdistigningen normalt også kunne skjevdeles. Men dersom den er finansiert med fellesmidler vil verdistigningen måtte likedeles. Lønn under ekteskapet regnes som fellesmidler. Dersom oppussingen er betalt med slike midler kan verdistigningen som følge av oppussingen ikke kreves skjevdelt selv om boligen er særeie.

Osloadvokatene – Kunne ikke skjevdele arvet bolig

Osloadvokatene – Kunne ikke skjevdele arvet bolig

Skjevdelingsmidler kan holdes utenfor likedelingen ved en skilsmisse. retten til å skjevdele kan falle bort dersom resultatet blir åpenbart urimelig.

osloadvokatene.no/familie/skilsmisse/kunne-ikke-skjevdele-arvet-bolig/

Sammenblandede forhold

Dersom verdistigningen skyldes flere sammenblandete forhold blir det avgjørende å finne hvor stor del av boligens verdistigning som kan føres tilbake til skjevdelingsmidlene. Det er kun denne delen som kan holdes utenfor delingen.

Pusset opp i fellesskap

Dersom ektefellene i fellesskap påkoster og pusser opp en bolig som er arvet av den ene ektefellen, skal verdistigningen som skyldes påkostningene likedeles. Dette er fordi denne verdistigningen skyldes begges innsats og midler. Verdistigningen kan ikke klart føres tilbake til den enes skjevdelingsmidler. Den ektefellen som arvet boligen kan kun kreve skjevdelt den nominelle verdi av boligen pluss den alminnelige verdistigningen som ikke skyldes påkostningene.

Dersom boligen er lånefinansiert

Høyesterett slo i Rt-2002-1596 fast at det er den forholdsmessige verdien, slik forholdet var mellom egenkapital og gjeld ved inngåelsen av ekteskapet, som skal legges til grunn. Dersom boligen var verdt 4 millioner kroner og lånet var på 2 millioner kroner da ekteskapet ble inngått, kan man kun kreve skjevdelt halvparten av verdistigningen under ekteskapet. Dette fordi skjevdelingverdien er en nettoverdi. Det samme vil gjelde dersom man kjøper en bolig med 1 million kr i skjevdelingsmidler og 2 millioner kroner i felles lån. Skjevdelingskravet vil her kun være 1/3 av boligens verdi og videre 1/3 av verdistigningen.

Høyesterett har uttalt at dersom ektefellen i et slikt tilfelle skulle godskrives hele verdistigningen, vil vedkomne få en avkastning av høyere verdi enn den som ble brakt inn i ekteskapet. Dette vil gi en uheldig prioritering av ektefeller som bringer belånte gjenstander inn i ekteskapet. Urimeligheten vil normalt øke proposjonalt med belåningsgraden og ekteskapets varighet. Det er også vanlig at gjelden blir betjent og nedbetalt ved felles innsats selv om den ene ektefellen har brakt eiendommen inn i ekteskapet. Dersom det utelukkende ble gjort fradrag for opprinnelig gjeld med tillegg av eventuelle påkostninger, ville den ektefellen som brakte gjenstanden inn i formuesfellesskapet, i realiteten høste fordeler av verdier som kan tilbakeføres til den annens innsats.


Relaterte artikler