Fikk månedlig bidrag på 5000 kroner fra tidligere ektefelle


Etter et langvarig ekteskap kan du ha krav på bidrag fra den andre ektefellen. Kvinnen fikk medhold i kravet om livsvarig bidrag på 5 000,- i måneden.

Bakgrunnen for saken

Høyesterett ga kvinne rett på månedlig bidrag på 5000,- fra tidligere ektefelle. Mann og kone var gift i 21 år før de skilte seg. Kvinnen kom opprinnelig fra Nederland, mens mannen var fra Norge. Under ekteskapet hadde kvinnen vært hjemmearbeidene og tatt seg av barna. Da partene skilte seg var kvinnen arbeidsufør på grunn av en medfødt rygglidelse som hadde utviklet seg over tid. Skilsmissen medførte at hun kom i en svært vanskelig økonomisk situasjon, ettersom mannen var den som stod for inntekten under ekteskapet. På denne bakgrunn fremmet hun krav om månedlig økonomisk bidrag fra mannen.

Dette la Høyesterett vekt på i saken

Høyesterett anså kvinnens økonomiske situasjon for å være negativt påvirket ved at hun hadde vært hjemmeværende under hele ekteskapet. Ettersom denne ordningen var ønsket av begge, ville det være «klart urimelig om A alene skulle være de økonomiske konsekvensene av at ektefellene innrettet seg som de gjorde». Det ble videre lagt vekt på at ekteskapet var langvarig, at kvinnen ved separasjonen var arbeidsufør og at mannen hadde en god inntekt. Det var altså flere forhold som gjorde det rimelig at hun ble tilkjent et bidrag fra den tidligere i ektemannen. Dette bidraget ble av Høyesterett fastsatt til å være på 5000 kroner i måneden, og uten tidsbegrensning.

Høyesterett uttalte i saken at det ville være mer hensiktsmessig med utbetaling av et engangsbeløp fremfor mange månedlige beløp. På denne måten ville kvinnen blitt økonomisk uavhengig av mannen, og de økonomiske båndene mellom dem ville vært kuttet. Kvinnen fikk likevel medhold i kravet om månedlige utbetalinger. Bakgrunnen for dette var at saken for Høyesterett hadde blitt tilrettelagt med henblikk på månedlige utbetalinger.

Dette fremkommer av Høyesteretts dom inntatt i Rt. 1992 s 1098.

Fri rettshjelp i skiftesaker

Du kan ha krav på fri rettshjelp hos Osloadvokatene. Fri retthjelp innebærer at staten dekker kostnader for advokat. Hvorvidt du har krav på fri rettshjelp beror på om din brutto årsinntekt og nettoformue ligger under en fastsatt grense.

Vi søker om fri rettshjelp for deg. Reglene for fri rettshjelp vil bli gjennomgått med deg i første møte, slik at du kan være trygg på dine advokatutgifter.

Har du spørsmål om skilsmisse og bidrag?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokat Kristoffer Dalvang
tlf 922 65 960 eller epost dalvang@advokat.no

Relaterte saker:

Vederlagskrav etter endt samboerforhold
Hva har du rett på ved samlivsbrudd eller skilsmisse