Vederlagskrav i samboerforhold - hva har jeg krav på?


Dersom du under samlivet har beriket samboeren din, kan du ha krav på tilbakebetaling ved samboerforholdets opphør. Dette kalles vederlagskrav.

Hva er egentlig vederlagskrav?

Ved å kjenne til disse reglene kan du sikre at du får det du har krav på under den økonomiske delingen. Ved et samlivsbrudd er det viktig å vite hva du har krav på. Som samboer er utgangspunktet at hver tar sitt ved delingen. Oppgjøret skjer altså etter eiendomsgrensene. Det er i denne sammenheng viktig å være klar over at man kan bli medeier gjennom indirekte bidrag. Indirekte bidrag er for eksempel dekning av forbruksutgifter og arbeid i hjemmet. Du kan lese mer om adgangen til å oppnå medeierskap gjennom indirekte bidrag i denne artikkelen. Det er imidlertid ikke alltid at bidrag er tilstrekkelig til å oppnå medeiendomsrett. I slike tilfeller er det viktig å være klar over at du kan ha krav på vederlag for den berikelse du har tilført den andre under samlivet.

Berikelse gjennom direkte og indirekte bidrag

Berikelse av den andre samboer kan skje på ulike måter. For det første gjennom såkalte direkte bidrag. Direkte bidrag er for eksempel innskudd til nedbetaling av den andres boliglån eller oppussingsarbeid på boligen som den andre eier. For den andre kan berikelse av samboeren skje indirekte. Dette er typisk dekning av parets forbruksutgifter eller arbeid i hjemmet. Videre er det i rettspraksis blitt tilkjent vederlag i samboerforhold for stell og pleie av samboeren.

Hva skal til for å ha vederlagskrav ved samboerforholdets opphør?

For å ha krav på vederlag i samboerforhold må to vilkår være oppfylt. For det første må den andre samboeren være tilført en økonomisk fordel. Denne økonomiske fordelen må videre «ikke være uvesentlig». Den økonomiske fordelen kan enten bestå i at den berikede samboer har fått økt sin kapital eller at han eller hun har fått en økonomisk fordel i form av en besparelse. For det andre må det være rimelig å tilkjenne vederlag.

Typetilfeller

Dersom du har overført en stor verdi til samboer og forholdet tar slutt kort tid etter, vil du trolig kunne ha et vederlagskrav. Dette vil for eksempel være tilfellet dersom du benytter midler til å foreta utbygging eller oppussing på bolig. Tankegangen er da at du ville hatt glede av denne investering dersom samlivet hadde fortsatt. Ved at samlivet oppløses er det rimelig at du har krav på tilbakebetaling av investeringene.

Som samboer kan du også ha krav på vederlag dersom du indirekte har bidratt til formuesforøkelse på den annens hånd. Dette vil for eksempel være tilfelle hvor den ene samboer har tatt seg av dekningen av forbruksutgiftene, mens den andre har benyttet sine midler til nedbetaling av boliglånet. Dekningen av forbruksutgifter har da muliggjort den andres nedbetaling av boliglånet. Det fremstår som rimelig at den ikke-eiende samboer blir tilkjent et vederlag i et slikt tilfelle.

Et tredje typetilfelle som kan gi grunnlag for vederlagskrav er stell og pleie av den andre samboer. I slike tilfeller består den økonomiske fordelen i at samboeren har blitt bespart for utgifter. Særlig hvor samboer har sluttet å jobbe for å ta seg av den syke samboeren fremtrer det som rimelig at vederlag blir tilkjent ved samlivets opphør.

Fri rettshjelp i skiftesaker

Du kan ha krav på fri rettshjelp hos Osloadvokatene. Fri retthjelp innebærer at staten dekker kostnader for advokat. Hvorvidt du har krav på fri rettshjelp beror på om din brutto årsinntekt og nettoformue ligger under en fastsatt grense.

Vi søker om fri rettshjelp for deg. Reglene for fri rettshjelp vil bli gjennomgått med deg i første møte, slik at du kan være trygg på dine advokatutgifter.

 

Relaterte saker:

Når samboer faller fra, kan jeg bli boende?
Økonomisk oppgjør mellom samboere uten samboerkontrakt