Tilbakeføring av omsorg


Et vedtak om omsorgsovertakelse skal i utgangspunktet være midlertidig, og etter loven har barneverntjenesten en plikt til å legge til rette for tilbakeføring i de tilfeller hensynet til barnet ikke taler mot dette. I de tilfeller vilkårene for omsorgsovertakelse ikke lenger er til stede, og det er til barnets beste å komme hjem, kan man be om at vedtaket om omsorgsovertakelse oppheves.

Fire vilkår må være oppfylt  

Etter loven er det fire vilkår som må være oppfylt for at man skal få medhold i et krav om tilbakeføring av omsorg etter en omsorgsovertakelse.

Osloadvokatene – En omsorgsovertakelse skal være et midlertidig tiltak

Osloadvokatene – En omsorgsovertakelse skal være et midlertidig tiltak

En omsorgsovertakelse skal kun være et midlertidig tiltak, og tilbakeføring av barnet til foreldrene skal være det endelige målet.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/en-omsorgsovertakelse-skal-vaere-et-midlertidig-tiltak/

Det må gå minst ett år fra det ble besluttet omsorgsovertakelse

For det første kan en sak om tilbakeføring først kreves etter at det har gått 12 måneder siden fylkesnemnda eller tingretten besluttet omsorgsovertakelse i saken. Ettårsregelen gjelder imidlertid kun for foreldrene. Dersom barneverntjenesten skulle finne at det vil være til barnets beste å oppheve vedtaket om omsorgsovertakelse, kan barneverntjenesten fremme sak om tilbakeføring før det har gått ett år.

Foreldrene må kunne gi barnet forsvarlig omsorg

Videre er det et vilkår om at det må være overveiende sannsynlig at forelderen kan gi barnet forsvarlig omsorg dersom man skal få medhold i et krav om tilbakeføring. Dette innebærer at foreldrene må kunne sannsynliggjøre at deres omsorgskompetanse har blitt bedre, og at de nå er i stand til å gi barnet forsvarlig omsorg. Normalt vil det kreves at det har skjedd en endring av de forhold som i sin tid nødvendiggjorde omsorgsovertakelse.

Osloadvokatene – Omsorgsovertakelse

Osloadvokatene – Omsorgsovertakelse

Omsorgsovertakelse er et svært inngripende tiltak og kan bare besluttes i de tilfeller det foreligger alvorlig omsorgssvikt.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/omsorgsovertakelse/

Tilbakeføring må ikke innebære alvorlige problemer for barnet

Selv om omsorgskompetansen til foreldrene har blitt bedre, og de er i stand til å gi barnet forsvarlig omsorg, følger det av loven at et vedtak om omsorgsovertakelse ikke skal oppheves i de tilfeller barnet har fått en slik tilknytning til fosterhjemmet som medfører at det er fare for at barnet får alvorlige problemer ved å flytte tilbake til foreldrene. Om vilkåret er oppfylt vil måtte avgjøres på bakgrunn av en konkret helhetsvurdering av hvilken tilknytning barnet har fått til mennesker og miljø der det er, og virkningene av en eventuell flytting.

Det vil ofte være slik at jo lengre barnet har vært plassert utenfor hjemmet, jo vanskeligere kan det bli å få tilbakeført omsorgen for barnet.

Vesentlig endring i barnets situasjon

Endelig stiller loven også krav til at det må ha funnet sted en vesentlig endring i barnets situasjon. Vilkåret knytter seg til barnets situasjon i relasjon til spørsmålet om tilknytning til fosterhjemmet, og formålet med regelen er å sikre ro og stabilitet for barnet.

Morens krav om tilbakeføring av omsorg førte frem – kommunen tapte

Morens krav om tilbakeføring av omsorg førte frem – kommunen tapte

Osloadvokatene bisto mor i sak om tilbakeføring av omsorg. Saken ble vunnet i fylkesnemnda. Mor og datter ble gjenforent – mot barnevernets vilje.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/vant-over-barnevernet/

Barnet har en rett til å uttale seg

Det følger av loven at barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal få informasjon og gis anledning til å uttale seg før det tas en avgjørelse i en sak om tilbakeføring. Det er fylkesnemnda som skal treffe en avgjørelse om en mulig tilbakeføring, og det er således fylkesnemnda som har ansvar for å informere barnet og gi det mulighet til å uttale seg.

Når foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg er utgangspunktet tilbakeføring 

Det klare utgangspunktet etter loven er at det skal fattes vedtak om opphør av omsorg i de tilfeller foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg, og tilbakeføring ikke vil innebære alvorlige problemer for barnet.

Barneverntjenesten har en plikt til å legge til rette for tilbakeføring

Etter at det har blitt fattet et vedtak om omsorgsovertakelse, har barneverntjenesten en plikt til å kontakte foreldrene og tilby veiledning og oppfølgning. Barneverntjenesten skal også formidle kontakt med andre hjelpeinstanser hvis foreldrene ønsker det. Selv om det er tøft å få beskjed om at det har blitt fattet et vedtak om omsorgsovertakelse, vil det ofte være lurt å takke ja til den veiledning og oppfølgning som barneverntjenesten tilbyr. Jo raskere du klarer å endre de forhold som nødvendiggjorde omsorgsovertakelsen, jo større sannsynlighet vil det være for at du får tilbakeført omsorgen for barna.

Seks gode råd når barnevernet lager en undersøkelsessak

Seks gode råd når barnevernet lager en undersøkelsessak

Har barnevernet lager en undersøkelsessak? Her finner du seks gode råd når barnevernet kommer inn. Osloadvokatene hjelper deg i barnevernssaker!

osloadvokatene.no/familie/barnevern/barnevernet-undersokelsessak/

Ønsker du hjelp i forbindelse med en sak om tilbakeføring?

Ta gjerne kontakt på mail eller telefon dersom du har behov for hjelp i en sak om tilbakeføring.