Nå må barnevernet lage en skriftlig plan for hvordan barnet skal komme hjem igjen


Det siste året har Norge tapt flere barnevernssaker i Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). I flere av avgjørelsene har Norge blitt dømt for brudd på retten til familieliv etter EMK art. 8 ettersom staten ikke i en tilstrekkelig grad har lagt til rette for tilbakeføring av barnet til foreldrene etter en omsorgsovertakelse. Skal Norge overholde sine internasjonale forpliktelser i fremtiden må barneverntjenesten i større grad legge til rette for gjenforening mellom barn og forelder i form av mer samvær, veiledning og oppfølgning.

Omsorgsovertakelse innebærer at foreldrene mister den daglige omsorgen for barnet

I de tilfeller barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt kan fylkesnemnda fatte vedtak om omsorgsovertakelse. Omsorgsovertakelse innebærer at barna flyttes fra sine foreldre til et fosterhjem eller en institusjon. Det vil da være fosterforeldrene eller de ansatte på institusjonen som utfører den daglige omsorgen for barnet på vegne av barneverntjenesten.

Osloadvokatene – Foreldrefiendtlighet og samvær

Osloadvokatene – Foreldrefiendtlighet og samvær

Foreldrefiendtlighet innebærer at barnet vender seg mot en av foreldrene uten at det foreligger rasjonelle grunner til barnets fiendtlighet.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/foreldrefiendtlighet-og-samvaer/

Rett til samvær mellom barn og forelder

Selv om et vedtak om omsorgsovertakelse gjerne oppleves som svært inngripende, vil foreldrene fremdeles ha en del rettigheter i behold overfor barnet etter en omsorgsovertakelse. Blir det fattet et vedtak om omsorgsovertakelse skal fylkesnemnda samtidig ta standpunkt til omfanget av samværsretten. Det er bare i helt ekstraordinære tilfeller at det kan besluttes at det ikke skal gjennomføres samvær mellom barn og foreldre.

Omsorgsovertakelse skal som utgangspunkt være midlertidig

Videre følger det av barnevernloven, Høyesterettspraksis og praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) at et vedtak om omsorgsovertakelse som utgangspunkt skal være midlertidig, og at staten har en plikt til å legge til rette for at omsorgen kan tilbakeføres til de biologiske foreldrene i fremtiden.

Osloadvokatene – Saksgangen i en barnevernssak

Osloadvokatene – Saksgangen i en barnevernssak

Mottar barnevernet en bekymringsmelding som gir rimelig grunn til bekymring, har barnevernet en plikt etter loven til å undersøke saken.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/saksgangen-i-en-barnevernssak/

Staten har plikt til å legge til rette for at omsorgen kan tilbakeføres til foreldrene

Samvær skal fastsettes konkret i hver sak og etter praksis fra både Høyesterett og EMD skal det legges til rette for samvær av god kvalitet. Dette som et tiltak for at gjenforening mellom barn og foreldre kan skje så snart som mulig.

Manglende arbeid for gjenforening kan innebære et brudd på menneskerettighetene

I en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett hvor saken gjaldt spørsmål om tilbakeføring av omsorgen for et barn til mor etter åtte år i fosterhjem, mente flertallet at det forelå en mulig krenkelse av menneskerettighetene. Dette fordi barnevernet ikke i tilstrekkelig grad hadde iverksatt tiltak for å at omsorgen kunne tilbakeføres til foreldrene.

Flertallet viste til at det hadde blitt gjennomført svært få samvær, at foreldrene hadde fått lite støtte fra barnevernet, og at en tilbakeføringsplan aldri hadde blitt utarbeidet. På den bakgrunn hevdet flertallet i lagmannsretten at det forelå et mulig brudd på menneskerettighetene og at barnevernet ikke hadde handlet i tråd med de krav som følger av praksis fra EMD.

Selv om retten kom til at vilkårene for omsorgsovertakelse ikke var oppfylt, og at det beste for barnet ville være å opprettholde omsorgsovertakelsen, kom retten til at samværene mellom foreldrene og barna skulle økes betraktelig slik at det ble lagt til rette for en mulig gjenforening i fremtiden.

Seks gode råd når barnevernet lager en undersøkelsessak

Seks gode råd når barnevernet lager en undersøkelsessak

Har barnevernet lager en undersøkelsessak? Her finner du seks gode råd når barnevernet kommer inn. Osloadvokatene hjelper deg i barnevernssaker!

osloadvokatene.no/familie/barnevern/barnevernet-undersokelsessak/

Har du behov for hjelp i forbindelse med en sak om omsorgsovertakelse og samvær?

Ta kontakt dersom du ønsker hjelp i forbindelse med en sak om omsorgsovertakelse og samvær. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse innen barne- og familierett. Våre advokater vil sørge for at du får samvær med ditt barn i et slik omfang som du har krav på.


Relaterte artikler