Fri rettshjelp i saker om foreldreansvar


De fleste er villige til å bruke en del penger på barna sine, men hva om du ikke har penger til advokat? I slike tilfeller kan du ha krav på fri rettshjelp. Sjekk om du kvalifiserer for fri rettshjelp her.

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er en ordning som skal sikre at folk med lav inntekt/formue også får advokatbistand i særlig viktige saker. Det er et viktig prinsipp i norsk rett at alle skal være like for loven, men hvis en part har råd til advokat og den andre ikke har det kan dette sette rettssikkerheten i fare. Derfor har vi systemet med fri rettshjelp.

Vilkårene for fri rettshjelp

I noen få saker kan man få fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue, men i de aller fleste saker vil inntekt og formue ha betydning. I sakene hvor fri rettshjelp kan ytes vil det være forskjellig inntektsgrense hvis du er enslig eller har samboer/ektefelle. Grensene er som følger:

Enslige:

  • Inntektsgrense på kr. 246 000 i året brutto
  • Formuesgrense på kr. 100 000 netto

Samboere/ektefeller:

  • Inntektsgrense på kr. 369 000 i året brutto
  • Formuesgrense på kr. 100 000 netto

Når det gjelder formue så vil bolig som du/dere bor i falle utenfor beregningsgrunnlaget. Det betyr at du kan eie bolig og fremdeles kunne få gratis advokatbistand.

Hva koster advokat i trygdesak? Har jeg krav på fri rettshjelp?

Hva koster advokat i trygdesak? Har jeg krav på fri rettshjelp?

Dersom du har fått avslag på trygdesak fra NAV kan du ha rett til gratis advokatbistand, noe som innebærer at staten dekker kostnadene for advokat.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/trygdesak/

Fri rettshjelp i saker som omhandler barn

Saker som omhandler foreldreansvar/samvær/fast bosted for barn vil kunne dekkes gjennom fri rettshjelp. Dette er saker av stor betydning for de involverte og det fremstår som rimelig at en part med dårlig økonomi likevel skal få mulighet til advokatbistand.

Må du betale noe selv?

Hvis du har inntekt over 100 000 vil du måtte betale en egenandel, mens du vanligvis ikke trenger det hvis du har inntekt under kr. 100 000. Hvor stor denne egenandelen er beror på om det er snakk om fritt rettsråd eller fri sakførsel. Forskjellen på disse er at fritt rettsråd er bistand som ikke innbefatter en domstol, mens fri sakførsel gjelder i forbindelse med å føre en sak for retten. Ved fritt rettsråd er egenandelen for tiden på kr. 1020, mens i fri sakførselssaker er egenandelen maksimalt kr. 8160.

Få advokatbistand hos Osloadvokatene!

Hvis du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp så kan du få bistand fra Osloadvokatene. Vi er spesialister på barnefordelingssaker slik at du får en godt kvalifisert advokat hos oss.

Er du i tvil om du har krav på fri rettshjelp?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg! Vi vil alltid undersøke om du kan ha krav på å få dekket dine advokatkostnader.


Relaterte artikler