Kan du leie ut en borettslagsleilighet?


Du har kanskje hørt noe om at borettslagsleiligheter ikke kan leies ut? Men stemmer det? Finn ut hva reglene egentlig er på dette området.

Styret kan alltid godta utleie

Utgangspunktet er at styret alltid kan gi samtykke til utleie av din borettslagsandel. Du bør derfor alltid starte med å sende en henvendelse til styret om de godtar at du leier ut din andel. Det er verdt å merke seg at hvis du ikke har fått svar innen en måned etter innsendt skriftlig søknad, regnes den som godkjent jf. burettslagslova § 5-7. Hvis svaret på søknaden er ja foreligger det ikke noe problem. Hvis svaret derimot er nei bør du fortsette å lese.

Utleie til andre mens du selv bor i boligen

Etter burettslagslova § 5-4 kan en andelseier som selv bor i boligen overlate bruken av deler av boligen til andre. Denne regelen er absolutt og krever ingen godkjenning fra borettslaget. For at denne regelen skal komme til anvendelse må to vilkår være oppfylt.

For det første må andelseieren selv bo i boligen. Hva som ligger i å bo i boligen må bero på en tolkning, men andelseieren må i det minste ha anledning til å være på ferie uten at det krever samtykke fra styret. For det andre må utleie knyttes til deler av boligen. Det kan dermed ikke dreie seg om hele boligen. Loven oppstiller ikke noe krav om at andelseieren må ha den dominerende andel av boligen. Det kan f.eks. være praktisk i tilfeller der en student ønsker å leie ut rom i leiligheten til andre.

Utleie i opptil tre år

Etter burettslagslova § 5-5 kan en andelseier som har bodd i andelen i minst ett av de to siste årene leie ut hele sin andel i inntil tre år. Etter denne bestemmelsen må imidlertid slik utleie godkjennes av styret. Hvis styret ikke godkjenner utleie må det være saklig begrunnet i leietakerens forhold. Det vil med andre ord finnes konkrete holdepunkter for at akkurat denne leietakeren ikke bør få bo i borettslaget. Hvis det ikke foreligger slike saklige grunner kan ikke styret nekte utleie til denne leietakeren.

Det er verdt å påpeke at det er leietakeren styret godkjenner, ikke utleie generelt. Skulle styret ha slike saklige grunner til å nekte utleie til en bestemt person, kan du fremdeles leie ut til andre personer. Du må da gjennom samme prosess med styregodkjennelse.

Kan styret i borettslaget nekte deg å leie ut via Airbnb?

Kan styret i borettslaget nekte deg å leie ut via Airbnb?

Ved spørsmålet om hvorvidt borettslaget kan nekte deg å leie ut boligen din via Airbnb, må det skilles mellom eierseksjonssameie og borettslag.

osloadvokatene.no/eiendom/utleiebolig/airbnb/

Utleie i andre tilfeller

Burettslagslova § 5-6 oppstiller noen andre muligheter for utleie. Disse vil være særlig relevant hvis du ikke har bodd i andelen i minst ett av de to siste årene. I disse tilfellene kan du derfor ikke benytte § 5-5, se ovenfor. Denne bestemmelsen oppstiller følgende muligheter for utleie:

  1. andelseigaren er ein juridisk person, eller
  2. andelseigaren skal vere borte mellombels som følgje av arbeid, utdanning, militærteneste, sjukdom eller andre tungtvegande grunnar, eller
  3. ein medlem av brukarhusstanden er andelseigarens ektemake eller slektning i rett opp- eller nedstigande linje eller fosterbarn av andelseigaren eller ektemaken, eller
  4. det gjeld bruksrett som nokon har krav på etter ekteskapsloven § 68 eller husstandsfellesskapsloven § 3 andre ledd.

Som i tilfellene etter § 5-5 kreves det også godkjenning fra styret for utleie i slike saker. Slik godkjenning skal gis med mindre det foreligger saklige grunner for å nekte denne konkrete leietakeren å bo i andelen. Etter praksis skal det mye til før det kan nektes.

Innboforsikringen din kan dekke store deler av advokatutgiftene

I slike saker vil du vanligvis ha rettshjelpsdekning gjennom din innboforsikring. Det fungerer slik at du må betale en egenandel på kr. 4 000 og så 20% av advokatutgiftene etter det. Forsikringsselskapet vil dekke 80% av dine utgifter opp til kr. 100 000. Osloadvokatene ordner alt det praktiske med ditt forsikringsselskap.