Kan styret i borettslaget nekte deg å leie ut via Airbnb?


I det siste har det blitt svært populært å leie ut hele eller deler av bolig gjennom delingstjenesten Airbnb.

Ved spørsmålet om hvorvidt borettslaget kan nekte deg å leie ut boligen din via Airbnb, må det skilles mellom eierseksjonssameie og borettslag.

Eierseksjonssameie, lov å leie ut til Airbnb?

Ved å kjøpe selveierleilighet blir du såkalt eierseksjonssameier. Du får da full råderett over din sameieandel, hvilket betyr at du har rett til å pantsette, selge leie ut osv. Dette betyr at sameiet i utgangspunktet ikke kan nekte deg å leie ut via Airbnb. Begrensninger i råderetten kan imidlertid følge av sameiets vedtekter.

Ved kjøp av andelsleilighet blir du eier av en ideell andel i et borettslag. Denne eierformen reguleres av borettslagslova. Borettslagslova bygger på det såkalte brukereigerprinsippet. Dette prinsippet innebærer at du som eier av en borettslagsandel plikter å bo selv i leiligheten.

Ettersom hovedregelen er at det gjelder et brukereigerprinsipp i burettslagslova, er utgangspunktet at borettslaget kan nekte deg å leie ut via Airbnb. Fra dette utgangspunktet gjelder det imidlertid visse unntak.

Utleie når du selv bor i leiligheten

Dersom du selv bor i boligen mens du leier ut, har i utgangspunktet ikke borettslaget adgang til å nekte deg utleie til Airbnb. Nektelsesadgang for borettslaget kan imidlertid foreligge dersom det er fastsatt i borettslagets vedtekter at korttidsutleie ikke skal forekomme.

Særlige grunner som gir rett til å leie ut

Dersom du ønsker å leie ut hele boligen, er utgangspunktet at borettslaget har nektelsesadgang. Det følger imidlertid av borettslagslova at visse særlige grunner gir en andelseier rett til å leie ut. Dersom en av disse særlige grunnene foreligger har borettslaget bare kompetanse til å nekte utleie om det er saklig grunn for det.

Arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner som gjør at andelseieren er borte er slike særlige grunner.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Relaterte saker:

Utleie av leilighet i borettslag
Dyr i borettslag