Kan du kreve fjerning av naboens hekk?


En høy hekk kan føre med seg ulemper av forskjellig karakter. Spørsmålet er da om du kan kreve hekken fjernet, eventuelt klippet slik at ulempene reduseres.  

Den aktuelle hekken var en tett gran-hekk på 2,5 til 2,7 meters høyde.

Sak om fjerning av hekk

Saksøkeren ønsket å få fjernet hekken fordi den skygget for vegbelysningen og vanskeliggjorde innkjørsel med større biler. I tillegg medførte hekken at snøen smeltet to uker senere om våren. Naboen hevdet på sin side at hekken var av stor verdi, idet den skjermet mot innsyn og mot vær og vind og at den derfor ikke kunne kreves fjernet.

Hekk som er unødvendig eller urimelig til ulempe kan kreves fjernet

En hekk som er over to meter høy faller inn under Grannegjerdelovas anvendelsesområde. I Grannegjerdelova er spørsmålet om hvorvidt en hekk kan kreves fjernet regulert i § 4. Det angis i denne bestemmelsen en tålegrense. Dersom tålegrensen er overskredet kan naboen kreve hekken fjernet. Tålegrensen er overskredet når hekken er unødvendig eller urimelig til ulempe. Ved vurderingen av om hekken er unødvendig til skade eller ulempe skal ulempene for naboen veies opp mot eierens nytte av hekken.

Fikk ikke medhold i krav om fjerning av 2,7 meter høy hekk

I den ovennevnte saken ble det foretatt en avveining av hekkens ulemper mot hekkens nytte for eieren. Spørsmålet var om hekkens ulempe var så store mot hekkens nytte at den var urimelig til ulempe. Retten fant at dette ikke var situasjonen. Det ble vist til at hekken hadde fordeler for eierens bruk av huset og av det mest betydningsfulle arealet på eiendommen. Ulempene refererte seg derimot bare til bruken av adkomstveien. Sentralt i vurderingen stod også det at kjøperen av eiendommen som krevde hekken fjernet, kjøpte huset allerede etter at hekken hadde stått der i fem år. Retten uttaler i denne sammenheng at «det skal mere til for de som tilflytter et nabolag skal kunne frata noen fordeler for å bøte på egne ulemper som de var klar over da de kjøpte eiendommen».

Betydning om hekken befant seg på stedet før kjøp av eiendom ble inngått

Synspunktet om at det skal mer til for å vinne frem med krav om fjerning av hekk når hekken befant seg på stedet allerede ved kjøpet av eiendommen, ble videreført i RG-2000-103. Spørsmålet var i denne saken om eieren av eiendommen kunne kreve naboens tujahekk på ca to meter fjernet. Tujahekken stengte i følge eieren av eiendommen for lysforholdene på kjøkkenet. Retten viste i denne dommen til at tujahekken hadde blitt erstattet av en gammel hekk som var på 1,8 meter. At den gamle hekken befant seg på stedet før kjøp av eiendommen var blitt inngått, ble ansett for å svekke argumentet om at hekken stengte for lysforholdene på kjøkkenet. Eieren av eiendommen kunne ha valgt en annen løsning da han bygde huset, slik at hekken ikke hadde stengt for lysforholdene i like stor grad. Eieren av eiendommen som påberopte seg at hekken var til urimelig ulempe vant dermed ikke frem med kravet om fjerning av hekken. Han fikk imidlertid medhold i at tujahekken var for høy når den var to meter, og eieren ble dermed pålagt å beklippe den slik at den ikke var høyere enn 1,8 meter.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Har du problemer med naboen og hekk?

Relaterte saker: 

Måtte erstatte naboens trær
Fikk stanset støy fra treningssenter