Naboen bryter loven - hvilke rettigheter har jeg?


Dersom en person bryter loven og utsetter andre for situasjoner utover lovens tålegrense i naboforhold, kan du som nabo ha ulike krav.

Utgangspunktet er man som eier av en eiendom fritt kan råde som man ønsker, med de forbehold som følger av loven. Har man naboer kan man ikke ha, gjøre eller sette i verk noe som bryter med nabolovens § 2. Bestemmelsen stiller opp en tålegrense for hva man må regne med å tåle i naboforhold.

Den nabo som er krenket kan som hovedregel kreve retting eller opphør av den ulovlig virksomheten, jf naboloven § 10 første punktum. Som nabo har man da krav på at den delen av ulempen som overstiger tålegrensen faller bort. Man har ikke krav på at hele ulempen skal fjernes.

Et eksempel er Jæren Folkehøgskole som i 1991 ble pålagt begrensning om når på døgnet de kunne ha sine vindmøller i aktivitet. Naboen kunne ikke kreve at vindmøllene skulle fjernes, men at bruken skulle være i tråd med tålegrensen.

Misforhold mellom rettekostnad og det tjente

Dersom retting av forholdene vil koste så mye at det står i vesentlig misforhold til det naboeiendommen tjener på å rettingen, kan det gjøres unntak fra hovedregelen om retting, jf naboloven § 10 andre ledd. Den krenkede naboen kan tilkjennes et beløp som godtgjørelse mot den ulovlige aktiviteten. Et slikt vederlag til den krenkede naboen skal ikke settes lavere enn skaden eller ulempen. Det er derfor mulig å bli tilkjent erstatning utover det rent økonomiske tapet i slike tilfeller.

Rettes ikke forholdet, har naboen krav på erstatning

I saker hvor forholdene ikke kan rettes, vil den krenkede naboen ha krav på erstatning. Et slikt krav om erstatning krever ingen skyld, det er tilstrekkelig at tålegrensen i nabolovens § 2 er overskredet.

Det er bare økonomiske tap utover tålegrensen som skal erstattes. Tapet kan være direkte, som for eksempel skade på hus hvor grunnmuren slår sprekker. Eller det kan være mer avledede tap som at en restaurant må holde stengt på grunn av gravearbeid. Begge forhold kan gi grunnlag for et erstatningskrav.

Nabolovens erstatningsregler er ikke til hinder for å gjøre gjeldene andre erstatningskrav. Som skadelidte i en slik situasjon kan du selv velge det grunnlaget som best er tilpasset din sak. Ta kontakt med oss i Osloadvokatene om du har spørsmål om et erstatningskrav.

Du har rettshjelpdekning gjennom forsikringene dine!

Du har rettshjelpdekning gjennom forsikringene dine!

De aller fleste forsikringer inneholder egen rettshjelpforsikring. Dermed har du rettshjelpdekning og kan få dekket advokatutgifter i tvistesaker.

osloadvokatene.no/erstatning/forsikring/rettshjelpdekning/

Tap i omsetningsverdi kan kreves erstattet

Gardermoendommen fra 2006 ga Høyesterett beboerne rundt den nyanlagte hovedflyplassen medhold i sitt erstatningskrav som følge av verdiforringelse på grunn av støy. Verdien på eiendommen med og uten støyulempen ble lagt til grunn for å komme frem til korrekt erstatningssum.

Du kan få dekket advokatutgifter gjennom innboforsikring

Er du i en nabotvist? Når vi påtar oss et oppdrag sjekker vi alltid om klienten kan få dekket advokatutgiftene gjennom forsikringen. Vi tar dialogen med alle instanser. Ta kontakt med Osloadvokatene idag for en gratis og uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler