Hunden Bamse ble reddet fra avliving


Lagmannsretten har behandlet en sak som gjaldt spørsmålet om politiets vedtak om avliving av hunden Bamse skulle opprettholdes eller ikke. Lagmannsretten mente at det ikke var grunnlag for avliving.

Bet en mann i armen

Bamse, som er en blanding mellom schæfer og rottweiler, var om lag to år gammel når hendelsen som saken omhandler inntraff. Et ektepar kom gående på veien forbi gården hvor Bamse og eierne bodde. Samtidig med at ekteparet gikk forbi kom eieren til Bamse ut på gårdstunet med Bamse i bånd. Det videre hendelsesforløpet var partene noe uenige om, men det var klart at mannen fikk en skade i armen som blødde mye. Lagmannsretten la til grunn at Bamse mest sannsynlig hadde blitt skremt av at mannen hadde veivet med armene. Bamse hadde dermed hoppet opp på mannen for å forsvare seg.

Politiet mente Bamse burde avlives

Mannen som ble skadet anmeldte saken til politiet. Politiet mente vilkårene for avliving var oppfylt og fattet vedtak om dette. Eierne var uenige og klagde på dette vedtaket. Vedtaket ble imidlertid opprettholdt av Politidirektoratet som mente Bamse burde avlives. Eierne ga seg imidlertid ikke og brakte saken inn for tingretten. Heller ikke tingretten ga eierne medhold og saken ble da anket inn til lagmannsretten.

Vilkår for avliving

Hundeloven § 18 regulerer hva som skal til for å kunne avlive en hund. Bestemmelsens første ledd lyder som følger:

En hund som har angrepet eller skadet et menneske, kan politiet i ettertid vedta å avlive dersom ikke dette fremstår som et uforholdsmessig tiltak. Det samme gjelder hvis hunden har jaget eller skadet tamrein, husdyr eller hjortevilt, eller hvis den har skadet en annen hund eller kjæledyr. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på hvilken fare som har vært tilstede, påført skade, den risiko og utrygghetsfølelse hunden og hundeholdet kan antas å medføre i fremtiden og hundens nytteverdi. Hundens økonomiske verdi eller det økonomiske tap etter påført skade skal ikke tillegges vekt.

For det første er det et vilkår at en hund har «angrepet» eller «skadet» et menneske, og i noen tilfeller også dyr. For det andre må det ikke fremstå som et uforholdsmessig inngrep med avliving. I andre ledd fremgår det også at hvis det er praktisk mulig og forsvarlig skal heller politiet omplassere hunden i stedet for avliving.

Osloadvokatene – Skjebnen til hundene Rambo og Bob endte i Høyesterett

Osloadvokatene – Skjebnen til hundene Rambo og Bob endte i Høyesterett

Hva skal til for at en hund kan avlives? Spørsmålet har nylig vært behandlet av Høyesterett. Osloadvokatene bistår deg hvis din hund er vedtatt avlivet.

osloadvokatene.no/eiendom/husdyr/skjebnen-til-hundene-rambo-og-bob-endte-i-hoyesterett/

Tvist om avliving var uforholdsmessig

Begge partene var enige om at hunden hadde skadet mannen, slik at dette vilkåret var oppfylt. De var derimot ikke enige om avliving ville være et uforholdsmessig tiltak eller ikke. Lagmannsretten påpekte at hendelsen vil kunne skape en berettiget utrygghetsfølelse hos ekteparet og naboer. Dette trakk i retning av at avliving ikke var et uforholdsmessig inngrep.

To eksperter mente Bamse ikke var aggressiv

Før saken kom opp i lagmannsretten hadde to eksperter på atferdsproblemer hos hunder foretatt hver sin vurdering av Bamse. Begge konkluderte med at Bamse ikke var en aggressiv hund. Han ble ifølge ekspertene ikke ansett som farlig.

Bamse fikk leve

Lagmannsretten mente i utgangspunktet at det ikke var et uforholdsmessig tiltak å avlive Bamse. Men retten vurderte det dit hen at omplassering av Bamse ville være både forsvarlig og praktisk mulig. Det ble derfor besluttet at Bamse ikke skulle avlives.

Trenger du bistand i en slik sak?

Har du fått vedtak om avliving av din hund? For mange er hunden som et familiemedlem og vil gjøre alt for å kjempe mot avliving. Osloadvokatene kan reglene og bistår deg med din sak. Ta kontakt med oss i dag!


Relaterte artikler